HOTARAREA NR. 77 Din 28 iulie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 77

                                                Din  28 iulie  2015

Privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

            Consiliul Local al Oraşului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 28 iulie 2015;

            Având în vedere raportul nr.9402/2015 a biroului buget, finante, contabilitate, adresa nr.2222/21.07.2015 a Liceului Tehnologic Jibou prin care se solicita rectificarea bgetului  la activitatea sutofinantata pe anul 2015 ca urmare a incasarii unor sume din sponsorizari unor sume din sponsorizari, expunerea de motive a d.nei viceprimar, avizul comisiilor de specialitate nr.1 si 2 ale Consiliului Local;

            Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor art. 36 alin.2 lit.b, lit.e, alin.7 lit.a din Legea nr.215/2001, republicata.

            In temeiul prevederilor art. 45(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,  republicată,

                                                Hotaraste:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local prin utilizarea sumei de 4,50 mii lei, astfel:

Venituri:

37.10.01 Donatii si sponsorizari                                                            4,50 mii lei

Cheltuieli:

65.10.04.02 Invatamant

20.05.30 Obiecte inventar                                                                    4,50 miilei

Art. 2   Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează d-na  Opriş Dorina, inspector,

sef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite si taxe locale.

      Art. 3   Prezenta se comunică cu:

  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                                                    Dumuta Mihaela                                                            Contrasemeneaza:

                                                               SECRETAR ORAS,

                                                                   Maria Opriş