PH nr. 102 din 28.08.2018

HOTĂRÂREA  nr. 102

Din  28.08.2018

Privind aprobarea efectuĂrii unor modificări  în Acordul de Parteneriat aprobat prin HCL nr. 81/2016 aferent proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC ID 102223

           Consiliul Local al orașului JIBOU ,

          Având în vedere

– Raportul  de specialitate nr. 10.784/28.08.2018 privind aprobarea efectuării unor modificări  în Acordul de Parteneriat aprobat prin HCL nr 81/2016 aferent proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC ID 102223;

– Expunerea de motive a domnului primar  și Avizele  comisiilor de specialitate;

– H.C.L. nr 81/2016 privind aprobarea inițierii,depunerii și implementării de către orașul JIBOU a proiectului –Servicii Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate –CIVIC ID 102223;

           Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale  cu modificările și completările ulterioare;

          În baza prevederilor art. 66 (4), art. 112 (3) litera q, art.119 (1) din Legea

  1. 292/2011 – legea asistenței sociale .

           Având în vedere Ghidul solicitantului Condiții Generale POCU și Condiții specifice axa 4.1, Procedura de selecție  a partenerilor pe baza principiilor transparenței, nediscriminării, tratamentului egal,și eficienței utilizării fondurilor în baza OUG  nr. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Legea nr.  362/2009 și Normele Metodologice de aplicare aprobate prin HG nr. 218/2012 pentru aprobarea normelor metodologice  de aplicare a OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă;

           Potrivit prevederilor art. 36 alin.( 2)  lit. d, alin.6,  lit. a, pct. 2, art. 115  alin.(1) lit. b,  din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul art.45 alin. ( 1, 2 ) din Legea administrației publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

          Art.1 Se aprobă  efectuarea  unor modificări  în Acordul de Parteneriat aprobat prin HCL nr. 81/2016 aferent proiectului Servicii Comunitare integrate pentru o viață de calitate – CIVIC ID 102223 conform anexei  parte integrantă din prezenta.

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul Primar și Compartimentul Management de  Proiecte ,Investitii  și Achiziții Publice .

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

              -dl. Primar

              – Institutia Prefectului judetul Salaj

              – Compartimentul Management de  Proiecte, Investiții  și Achiziții publice

              – Serviciul Contabilitate

              – Dosar  hotărâri/dosar de ședință, Mass-media

                 Presedinte de sedinta

                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                        pentru secretar oraș  

                    Tarba Andrei                                         inspector  Bone Tunde Emese.