HOTĂRÂREA nr. 93 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                  HOTĂRÂREA nr.93

Din  29.06.2021

privind actualizarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor si cadrelor  didactice care au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele școlare, aprobat prin HCL nr 21/2019, începând cu anul școlar 2021-2022

Consiliul local Jibou  ;

Având în vedere:

– referatul de aprobare nr.8386/24.06.2021 al domnului primar;

-raportul de specialitate  nr. 8387/24.06.2021 al Secretarului General al UAT Jibou și  al Serviciului Buget finanțe contabilitate, Impozite și taxe locale;

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1,  2 a Consiliului local.

           -Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art.7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;

– prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și   completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

                                                           HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Actualizarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare, elevilor si cadrelor  didactice care au obținut rezultate foarte bune la olimpiadele școlare, aprobat prin HCL nr 21/2019, începând cu anul școlar 2021-2022, potrivit Anexei, parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Jibou  și Serviciul Buget  finanțe contabilitate .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului –județul Sălaj

– domnul Primar

– Instituțiile școlare din UAT oraș Jibou

– Serviciul Buget  finanțe contabilitate

– Dosar hotarari .publicitate mass-media

 PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ:

          ȘIGOVAN FLAVIU                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                         OPRIȘ MARIA

                                                                  ANEXA LA HCL nr.  93/29.06.2021

REGULAMENT

de acordare a premiilor pentru elevii olimpici care au obţinut rezultate  foarte bunela olimpiadele scolare,

 profesorii îndrumători precum si premierea altor elevi

         CAPITOLUL I –  Dispoziţii generale

Art.1 Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine educaţia. Promovarea performanţei în educaţie constituie un obiectiv  de maxima importanta pentru Orasul JIBOU  si  Consiliului Local.

Art.2 Premierea elevilor constituie o modalitate de recunoaştere a efortului depus de aceştia la promovarea imaginii orasului  şi a valorilor educaţionale prin rezultatele  obţinute la Olimpiadele Şcolare Judetene.

Art.3  Nici un elev sau cadru didactic nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea premiului pe criterii de sex, naționalitate, religie, rasă, apartenența personală a cadrelor didactice sau a rudelor acestora ori elevilor la organizații legal constituite sau partide politice

Art.4  Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obținute la etapa județeană  a olimpiadelor școlare în timpul anului școlar încheiat la data acordării premiilor.

 Art.5. Vor fi premiați elevii olimpici înscriși în unități de învățământ din UAT oras JIBOU  care au obţinut rezultate  foarte bune   precum și cadrele didactice, care au pregătit elevii și au contribuit la obținerea rezultatelor de către aceștia.

         CAPITOLUL II – Cadrul legal

Art.6 La baza elaborării acestui regulament stau prevederile :

– Legii nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare

– Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

– OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

–  HG  NR 536/2016

         CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare :

Art.7 Suma aferentă premierii se va aloca din bugetul local al orasului Jibou

         CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării  proiectului

Art.8  Premierea se va desfăşura, în cadrul festivitatii  de sfarsit de an scolar  de către  primarul orasului Jibou.

         CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor

Art.9 În cadrul evenimentului vor fi premiaţi elevii care , în cursul anului şcolar încheiat, au obţinut rezultate  foarte bune  în cadrul Olimpiadelor Şcolare   organizate de MEN – conform  cu Calendarul Olimpiadelor Naţionale Şcolare și profesorii îndrumători

 Nu se vor acorda premii pentru rezultate obtinute la  alte concursuri scolare decat  Olimpiadele  scolare  .

Art.10 Lista nominală a elevilor care au obtinut premii /mentiuni la olimpiadele judetene si nationale  va fi comunicata  de fiecare unitate de învăţămant  cu cel putin 10 zile  inainte de festivitatea de sfarsit de an scolar

Art. 11 Se vor acorda următoarele stimulente financiare  astfel :

ETAPA  JUDEŢEANĂ

Olimpiada şcolară pe discipline de studiu

 ELEVI

 Premiul I      500 lei.

 Premiul II     400 lei.

 Premiul III    300 lei

 ECHIPE

 Premiul I   1.000 lei.

 Premiul II     800 lei.

 Premiul III    600 lei

 PROFESOR COORDONATOR

 Premiul I    500 lei.

 Premiul II   400 lei

 Premiul III  300 lei

         Se acorda  stimulente financiare in valoare de 200 lei elevilor care au obtinut mentiuni la etapa judeteana , de acelasi tratament avand parte si profesorii coordonatori.

         Elevii care au obtinut locul I la etapa judeteana participa la Olimpiada Nationala . Elevul care a obtinut performante la olimpiada nationala va fi premiat  pentru cea mai importanta performanta scolara  .

     Premierea elevilor va avea loc in cadrul festivitatii de sfarsit de an scolar .

Art.12 Se  vor premia elevii si profesorii care au avut rezultate foarte bune la Olimpiade Nationale astfel:

Premiul I    – 1.000 lei 

Premiul II   –    900 lei

Premiul III  –    800 lei

Mentiuni    –    700 lei

Art.13 Se vor premia elevii care au obtinut   media generala (clasele V-VIII ) nota 10  sau nota 10 la evaluarea  nationala cu 1.000 lei.

Art.14 Se vor premia elevii care au obtinut media generala (clasele IX-XII ) nota 10  sau nota 10 la  Bacalaureat cu 1.000 lei.

Art.15  Profesorii vor fi premiați pentru cea mai înaltă distincție obținută,o singură dată,  indiferent de numărul de elevi. În cazul în care elevul este coordonat de către doi profesori, aceștia vor fi premiați cumulat.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ   MARIA