HOTĂRÂREA nr.15 Din 18.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.15

Din 18.02.2020

privind aprobarea  bugetului de  funcționare al UAT oraș Jibou  pe anul 2020  și prevederi bugetare pe perioada 2021-2023

             Consiliul local al orașului Jibou,

            Avand în vedere: 

        – raportul de specialitate  nr.1926 din 14.02.2020 al Serviciului Buget, Finanțe , Contabilitate , Impozite și taxe;

         – referatul de aprobare a domnului Primar nr 1925/14.02.2020, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

            -Hotararea Consiliului Judetean nr. 11/17.02.2020 și adresa ANAF nr. SJG-STZ-256/13.01.2020;

           Potrivit prevederilor Leg

ii  nr. 5/2020 Legea bugetului de stat pe anul 2020

și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1.  Se aprobă  bugetul  de funcționare al UAT oraș JIBOU  pe anul 2020 astfel:

NR CT VENITURI COD PROGRAM 2020 PREVED 2021 PREVEDERI 2022 PREVEDERI 2023
  VENITURI TOTALE 13.004.040 12.744.810 12.981.810 12.978.810
  Sume def tva ptr ch descentralizate 11.02.02 2.865.160 3.893.610 4.132.610 4.130.610
  Sume def TVA ptr drumuri 11.02.05 43.100      
   Sume def tva ptr echilibrare 11.02.06 1.778.000 313.000 94.000 87.000
  Varsamninte din  sec functionare 37.02.03 -5.634.570 -2.552.000 -1.948.800 -2.168.800
  Subv de la alte bugete Sanatate si aj incalzire 42.02 456.800 430.000 430.000 430.000
  Imp pe venit din transf pe proprietate 03.02.18 8.200 8.000 8.000
  Cote def imp venit 04.02.01 7.521.000 6.500.000 6.200.000 6.430.000
  Sume alocate din cote defalcate 04.02.04 466.000 142.000 74.000 70.000  
  Sume repartizate din fd la dispozitia consiliul judetean 04.02.05 1.800.000  
  Imp cladiri PF 07.02.01.01 454.000 520.000 520.000 520.000
  Impozit cladiri PJ 07.02.01.02 900.000 1.200.000 1.172.000 1.172.000
   Impozit teren PF 07.02.02.01 130.000 150.000 150.000 150.000
  Imp teren PJ 07.02.02.02 75.000 92.000 92.000 92.000
  Imp teren extravilan 07.02.02.03 175.000 200.000 200.000 200.000
  Taxe judiciare timbru 07.02.03 110.000 130.000 130.000 130.000
  Impozit spectacole 15.02 900
  Imp mij transp PF 16.02.02.01 405.000 490.000 500.000 500.000
  Imp mij transport PJ 16.02.02.02 155.000 170.000 170.000 170.000
  Taxe tarif elib licente 16.02.03 75.000 87.000 87.000 87.000
  Alte taxe utilize bunuri 16.02.50 12.000 14.000 14.000 14.000
  Alte  imp si taxe 18.02 25.000 33.000 33.000 33.000
  Venit concesionari si inchirieri 30.2 329.650 550.000 550.000 550.000
  Venit prest servicii 33.02 98.000 90.000 90.000 90.000
  Venit amenzi 35.02 280.000 280.000 280.000 280.000
  Diverse venituri 36.02 484.000 4.000 4.000 4.000
     
  CHELTUIELI TOTAL COD 13.004.040 12.774.810 12.981.810 12.978.810
  Autoritati publice 51.02. 3.366.340 3.354.000 3.354.000 3.354.00
  Chelt personal   2.714.640 2.750.000 2.750.000 2.750.000
  Chelt materiale   543.700 496.000 496.000 496.000
  Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrat   108.000 108.000 108.000 108.000
  Alte serv publice generale Evidenta persoanei si alte serv= 54.02 327.950 299.000 299.000 299.000
  Ch personal   238.050 240.000 240.000 240.000
  Ch materiale   39.900 9.000 9.000 9.000
  Fd rezerva   50.000 50.000 50.000 50.000
  Ordine publica Politie locala si protectie civila 61.02 771.110 776.200 776.200 776.200
  Chelt personal   739.240 745.000 745.000 745.000
  Ch materiale   31.870 31.200 31.200 31.200
   
  Invatamant 65.02 1.236.660 950.110 1.187.110 1.184.110
  Chelt materiale 1.136.550   850.000 1.087.000 1.084.000
  CES   38.610 38.610 38.610 38.610
  Burse   36.500 36.500 36.500 36.500
  Tichete gradinita 25.000 25.000 25.000 25.000
       
  Sanatate Cabinet scolar si spital 66.02 526.800 432.500 432.500 432.500
  Ch personal   421.400 430.000 430.000 430.000
  Cheltuieli materiale   5.400 2.500 2.500 2.500
  Transfer spital   100.000      
  Cultura,recreere religie 67.02 711.750 605.000 605.000 605.000
  Chelt personal   213.600 229.000 229.000 229.000
  Ch materiale   353.150 251.000 251.000 251.000
  Asociatii si fundatii =sport cultura   145.000 120.000 25.000 125.000 125.000 125.000
  Asistenta sociala 68.02 2.813.330 3.088.000 3.088.000 3.088.000
  Cheltuieli personal asistenti   1.176.930 1.180.000 1.180.000 1.180.000
  Indemnizatii handicapati   1.528.400 1.800.000 1.800.000 1.800.000
  Incalzire lemne-ajutor social   68.000 68.000 68.000 68.000
  Ajutor urgenta   10.000 10.000 10.000 10.000
  Asociatii si fundatii   30.000 30.000 30.000 30.000
  Servicii si dezvoltare publica Iluminat  si alim cu apa 70.02 580.000 490.000 490.000 490.000
  Cheltuieli materiale   +580.000 490.000 490.000 490.000
  Protectia mediului 74.02 652.000 650.000 650.000 650.000
  Cheltuieli personal   375.800 380.000 380.000 380.000
7 Cheltuieli materiale   276.200 270.000 270.000 270.000
  Actiuni generale economice, comerciale si de munca 80.02 250.000 250.000 250.000 250.000
  Cheltuieli materiale   250.000 250.000 250.000 250.000
  Transporturi, strazi 84.02 1.768.100 1.850.000 1.850.000 1.850.000
  Cheltuieli personal   843.200 850.000 850.00 850.000
  Cheltuieli materiale   924.900 1.000.000 1.000.000 1.000.000
  EXCEDENT

     Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  domnul primar și  compartimentul  Compartiment  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe.

     Art.3.  Prezenta se comunică cu :

            -Domnul Primar

            -Instituția Prefectului- județul Sălaj

            -Serviciul  Buget,Finanțe ,Contabilitate , Impozite și taxe     

            -Trezoreria Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință/dosar  hotărâri

            -Mass-media/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA