HOTĂRÂREA nr.87

Din 25.04.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                           

HOTĂRÂREA nr.87

Din 25.04.2023

Privind completarea HCL nr. 74/13.04.2023, în vederea participării orașului Jibou la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu

  Consiliul local al orașului Jibou,

  Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.5416/24.04.2023 al Compartimentului disciplina în construcții și protecția mediului;

-Referatul de aprobare  nr. 5415/24.04.2023 al domnului primar ;

-Avizele comisiilor de specialitate;

-Ordinul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 2.261/2022 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate, ghid modificat prin Ordinul nr.864/2023, pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 2.261/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate;

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările  și completările ulterioare; ale O.U.G. nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 13 alin. (1) lit. a), art. 13 alin. (4)   O.U.G. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

-Regulamentului (UE) 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE;

-Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit. b) și lit. c), alin. (7), lit. i) și k), art.139,

         alin.(3), lit. d) din OUG nr.57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se completează  art.2(1) din HCL nr. 74/13.04.2023, în vederea participării orașului Jibou la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat în cofinanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu, astfel:

-Art. 2(1)suma reprezentând finanțarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu și solicitată prin cererea de înscriere pentru un număr estimativ de 100 autovehicule uzate, respectiv 240.000 lei, precum și cuantumul contribuției proprii de 60.000 lei, reprezentând cota stimulentului pentru casare din surse proprii.

          Celelalte prevederi ale HCL nr 74/2023 rămân neschimbate.

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou, Compartimentul disciplina în construcții și protecția mediului și Serviciul buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

-Compartimentul disciplina în construcții și protecția mediului

-Serviciul Buget, Finanțe Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Administraţia Fondului pentru Mediu

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

     TĂMĂȘAN  OVIDIU                    SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                         TEGLAȘ  RODICA