HOTĂRÂREA nr.147 din 17.12.2018

HOTĂRÂREA  nr.147

Din 17.12.2018

Privind   completarea cu date de carte funciară a  art.1 din HCL nr. 62 /26.06.2018 privind  aprobarea   trecerii  unor terenuri din proprietatea Statului Român  în domeniul privat al orașului Jibou  și în  administrarea Consiliului local Jibou

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr.15006/11.12.2018 al Biroului urbanism administrarea domeniului public și privat;

– referatul de respingere a cererilor de recepție a documentațiilor  depuse de către UAT oraș Jibou;

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

Potrivit prevederilor art.4, 6(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică și regimul juridic al acesteia cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar , republicată, Decizia  nr .22 din 26.09.2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție;

Văzând prevederiile art.553(2), art.1138 din Noul Cod Civil, art.36 (2) lit. c, art.36 (5), art.115(1), lit.b,  din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale republicată  cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilori art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale  republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă   completarea   HCL  nr .62/26.06.2018 privind trecerea  unor terenuri din proprietatea Statului Român  în domeniul privat al orașului Jibou  și în  administrarea Consiliului local Jibou  cu date de carte funciară.

Art.2 Trecerea   terenului  intravilan  in suprafata de 1992 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou inscris in CF nr . 1424/N Jibou, cad nr.1208 . Pe acest teren sunt edificate constructii  proprietatea PROGRESUL SCM, situate  pe str Stadionului nr. 42.

Art.3 Trecerea    terenului  intravilan in suprafat de 125 mp  din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou identificat  prin   CF nr. 1425/N  Jibou cad nr. 1209 . Pe acest teren sunt edificate constructii  proprietatea PROGRESUL SCM, situate  pe str Stadionului nr. 42.

Art.4  Trecerea terenului  intravilan  in suprafata 240 din proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou identificat in  CF nr.1426/N Jibou nr. cad  1210 . Terenul este situat pe str. Stadionului nr. 42.

Art.5  Trecerea terenului  intravilan în suprafata de 712 mp, din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou înscris în CF 1707 Jibou, nr. top 186/1-187/1/2/2 care are suprafață totala de 935 mp, concesionat în favoarea BRD prin contractul de concesiune nr.1168/1.03.1999.  Pe acest imobil este edificată clădirea sediu BRD Jibou P+2E, proprietatea BRD-BSG și este situat în orașul Jibou  P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 5.

Art.6  Trecerea terenului  intravilan în suprafață de 1247 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, înscris în CF 1513 Jibou cu nr. top 270/2/b/2/1/1/a/1 care are o suprafață totala de 1247 mp.

Terenul este situat în orașul Jibou str. T Vladimirescu nr 7. Pe acest Imobil există o Clădire proprietatea SC ALEX COMPLEX SERVICII SRL.

Art.7  Trecerea terenului   intravilan  în suprafață de 2480 mp, din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, înscris în CF 50198 Jibou cu nr cad. 50198 care are o suprafață totală de 2480 mp, concesionat în favoarea SC MIRAGE HANDEL SRL prin contractul de concesiune 3238/31.

Terenul este situat în orașul Jibou str. 22 Decembrie 1989, nr. 89/A. Pe acest teren sunt edificate clădirile  proprietatea SC Mirage Handel.

Art.8   Trecerea terenului  intravilan în suprafață de 1549 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, înscris în CF 1715 Jibou cu nr. top 514/1/1/1/b/b/b/1/1/b/1/1/1/1/1 care are o suprafață totală de 8153,3 mp.

Terenul este situat în orașul Jibou str. 22 Decembrie 1989, nr.91. Acest teren este concesionat prin contractul de concesiune nr. 4194/17.12.1993 încheiat între Primărie și SC Tinca SRL, pe o perioada de 99 ani, care este și proprietara constructiilor existente.

Art.9  Trecerea  terenului intravilan în suprafață de 1056 mp, din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, înscris în CF 50385 Jibou nr.cad 50385 care are o suprafață totala de 1155 mp.Terenul este situat în orașul Jibou,

P-ța 1 Decembrie 1918 nr.6 Pe acest imobil este edificată o construcție D+P+2E a căror proprietari sunt 18 persoane fizice și juridice.

Art.10 Trecerea terenului  intravilan in suprafata de 1200 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF 50209 Jibou, nr cad 268 care are o suprafata totala de 1200 mp, proprietatea Statului Roman.

Terenul este concesionat in favoarea SC Alex Complex Servicii SRL prin contractul de concesiune nr 8741/29.10.2004( pe o perioada de 49  ). Terenul este situat in orasul Jibou, str 1 Mai nr 19/B.  Pe acest teren exista o constructie cu destinatie de alimentaie publica si cazare proprietatea SC Alex Complex Servicii SRL.

Art.11 Trecerea  terenului  intravilan in suprafata de 1290 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF 2242 Jibou cu nr top 49/a/2/2 care are o suprafata totala de 640 mp.

Terenul este proprietatea Statului Roman. Diferenta de 650 mp teren este inscrisa in CF 2233 Jibou cu nr top 49/a/2/9/a care are o suprafata de 220 mp , proprietar Statul Roman. Conform reglementarilor legale nr top 49/a/2/9/a se va inscrie cu suprafata rezultata din masuratori adica 650 mp si impreuna cu 640 mp din top 49/a/2/2 rezulta 1290 mp. Pe acest teren este edificata constructia S+P+2E  proprietari asupra constuctiei sunt BCR Jibou si persoane fizice, imobilul este situat pe str 1 Mai 19/A.

Art.12   Trecerea terenului  Intravilan si extravilan  in suprafata de 10000 mp, din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF 656 Var, nr top 893/1, care are o suprafata totala de 10000 mp proprietatea Statului Roman concesionat prin contractul de concesiune nr.9200/4.09.2007 si actului aditional 3471/11.03.2016   incheiat intre Primarie si SC –GRAMIFINCA SRL pe o durata de 49 ani.

Pe acest teren sunt edificate contructii proprietatea  SC GRAMIFINCA SRL. Terenul este situat pe DN 1 H ca trup intravilan A6.

Art 13 Trecerea  terenului  intravilan in suprafata de 2187 mp, din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, in scris in CF 2960 Jibou cu nr. top 49/a/1/1/a  care are o suprafata totala de 3047 mp .

Terenul este proprietatea Statului Roman in administrarea Sfatului Popular al Com Jibou proprietatea SC Prod Fizes SRL Jiboul.Imobilul este situat pe str.1 Mai nr 19.

 

Art.14 Trecerea  terenului  intravilan in suprafata de 449,06 mp, din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, in scris in CF 37/N  Jibou cu nr. cad. 235  care are o suprafata totala de 449,06 mp .

Terenul este proprietatea Statului Roman in administrarea Sfatului Popular al Com Jibou proprietatea SC UNICARM SRL Jibou.Imobilul este situat pe str.1 Mai nr 19.

 

Art. 15  Trecerea  terenului  intravilan in suprafata de 550 mp, din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF  50/N individual  Jibou cu nr. cad. 236  care are o suprafata totala de 550 mp.

Terenul este proprietatea Statului Roman in administrarea Sfatului Popular al Com Jibou proprietatea SC Prod Fizes SRL Jiboul.Imobilul este situat pe str.1 Mai nr 19.

 

 

Art.16 Trecerea terenului intravilan in suprafata de 1000 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou inscris in CF 50053 Jibou cu nr. cad 50053 care are o suprafata totala de 5100 mp.

Terenul este concesionat in Favoarea SC Recaro 2008 SRL prin contractul de concesiune nr 1927/7.03.2005 si a actului aditional 382/21.02.2012 pe o perioada de 49 ani. Pe acest teren exista constructii proprietatea SC Recaro 2088 SRL. Imobilul este situiat in orasul Jibou str. Viitorului nr 5.

Art.17 Trecerea  terenului  intravilan in suprafata de 5254 mp, din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou inscris in CF 50053 Jibou cu nr cad 50053 care are o suprafata totala de 5100 mp.

Terenul este  concesionat in favoarea  SC Tranger SA prin contractul de concesiune nr.1927/7.03.2005, pe o durata de 49 ani.Pe acest teren sunt edificate constructii proprietatea SC Tranger SA.Imobilul este situat pe str Viitorului, nr. 7.

Art.18  Trecerea  terenului intravilan in suprafata de 1821 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF 50568 cu nr. cad 50568 care are o suprafata totala de 1821 mp.

Pe acest teren este edificata o magazie proprietatea Progresul Societate Cooperativa Mestesugareasca Jibou. Imobilul este situat in orasul Jibou pe

str. Albinelor f.n.

Art.19  Trecerea terenului intravilan in suprafata de 582 mp ,din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou inscris in CF 1 Jibou cu nr. top 513/1/c/23/11/2/2 care are suprafata totala de 747 mp.

Pe acest teren exista o constructie cu destinatia de locuinta si anexe, proprietatea Orasului Jibou. Imobilul este situat in orasul Jibou str Nuferilor nr 49.

Art.20  Trecerea terenuluii intravilan  in suprafata de 639 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF 1 Jibou nr. top 513/1/c /23/10/2/2  care are o suprafata totala de 724 mp.

Pe acest teren exista o constructie cu destinatia de locuinta si anexe gospodaresti, proprietatea Orasului Jibou . Imobilul este situat in orasul Jibou str Nuferilor nr 47.

Art.21Trecerea terenului intravilan in suprafata de 275 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF 1707 Jibou cu nr top 270/2/b/2/1/1/b/1/1/1/1/2/1/1/2/b/2/1/a/1/b/2/b/1/1/2/a/1/1/a/1//1/2/2/1/2/1/1/1/1/2 care are o suprafata totala de 1042 mp.

Pe acest teren exista o constructie situata pe strada Crinului, nr. 12 proprietatea orasului Jibou.

Art.22 Trecerea  terenului  intravilan in suprafata de 159 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF 1707 Jibou cu nr. top 270/2/b/2/1/1/b/1/1/1/1/2/1/1/2/b/2/1/a/1/b/2/b/1/1/2/a/1/1/a/1//1/2/2/1/2/1/1/1/1/2/a care are o suprafata totala de 767 mp.

Pe acest teren exista constructii provizorii  situate pe strada Crinului, proprietatea orasului Jibou.

Art.23 Trecerea terenului intravilan in suprafata de 1116 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF 1 Jibou cu nr. top 513/1/c/46/1/10/b/1/b/2/1/a/1/1/1/1/b/1/1/a/1/1/2/1/1/1/1/1/2/1 care are o suprafata totala de 2191 mp.

Pe acest teren exista 2 Baraci din metal proprietatea societatii Progresul Cooperativa Mestesugareasca situat pe strada Albinelor f.n .

Art.24  Trecerea  terenului intravilan in suprafata de  2300  mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou  inscris in CF 1 Jibou cu nr top 513/1/c/4/2/2/2/a/a/1/a/1/a/1/1/1/2/1/2/2/1/1/1/b/2/1/1/1 care are suprafata de 60395 mp. Terenul este situat in orasul Jibou pe str. Stadionului nr.29

Art.25  Trecerea terenului  intravilan in suprafata de   585  mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou inscris in CF nr. 50557 Jibou   cad nr. 50557 care are suprafata de 585 mp. Pe acest teren sunt edificate constructii.

Terenul este situat in orasul Jibou pe str. Stadionului nr.29

Art.26 Trecerea terenului intravilan  in suprafata de 3594 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou, inscris in CF nr. 50561 Jibou  cad nr.  50561 care are suprafata de  3594 .

Pe aceste terenuri sunt edificate constructiile proprietatea societatii Progresul Societate Cooperatista Mestesugareasca Jibou. Imobilul este situat in Orasul  Jibou str. Stadionului nr 29.

 

Art.27  Terenului  intravilan in suprafata de 930 mp din  proprietatea Statului Roman in domeniul privat al orasului Jibou inscris in CF 503/N Jibou cu nr cad.761,care are o suprafata totala de 930 mp.

Terenul este proprietatea Statului Roman. Pe acest teren este edificata o constructie bloc de locuinte cu 12 apartamente. Imobilulu este situat in orasul Jibou str. Trandafirilor nr. 77.

 

Art.28  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar.

 

Art.29   Prezenta se comunică cu:

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Dl.Primar

-Serviciul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-OCPI Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/mass –media

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

         CSATLOS SANDOR                                     SECRETAR oraș, Opriș Maria