HOTĂRÂREA NR.138

Din 10.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                    

HOTĂRÂREA NR.138

Din 10.08.2023

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ta 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou”

Consiliul local al orașului Jibou;

Având în vedere:

Referatul de aprobare al primarului orașului Jibou nr. 10.156/09.08.2023;

-Raportul de specialitate nr.10.157/09.08.2023 al al Compartimentului, management de proiecte și achiziții publice privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ta 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orasul Jibou”;

-Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 și Publicarea Ghidului Solicitantului 481B-Utilizarea crescută a transportului public și a altor forme de mobilitate ecologice (Mobilitate urbana);

-Finalizarea documentației tehnico-economice faza PTH pentru obiectivul de investiții “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ta 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou”;

Potrivit prevederilor :

-Art. 44-46  din Legea nr.273/2006  privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-HG 907/2016 privind etapele  de elaborare  și continutul cadru al documentatiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor  de investiții finanțate din fonduri publice;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) coroborat cu art. 129 alin.(4) lit. d, art.139 alin.(1) alin.(3) din OUG nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția: “Modernizare Coridor de Mobilitate urbană Parc Industrial – P-ța 1 Decembrie 1918 – SAT VAR, orașul Jibou” conform Anexei parte integranta din prezenta.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  se încredințează  primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.3 Prezenta  se comunica cu

      – Instituția Prefectului -Jud. Sălaj

      – Primarul orașului Jibou

      – Comp. Management de proiecte și achiziții publice

      – Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

      -Dosar de ședință/Publicitate

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                  SZANTO IOAN                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                                   TEGLAȘ RODICA