HOTĂRÂREA nr.129

Din 27.09.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                         HOTĂRÂREA nr.129

Din 27.09.2022

Privind rectificarea bugetului  pe trim III anul 2022

          Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-raportul de specialitate nr. 12004/26.09.2022al Serviciului Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale ;

– referatul de aprobare  nr. 12003/26.09.2022al domnului primar ;

-adresa nr. nr. SJG-STZ-1880/26.09.2022 AJFP Salaj, in baza prevederilor Hotararii de Guvern nr. 1156 din 21.09.2022 Art.2, privind repartizarea sumelor defalcate din taxa  pe  valoarea  adăugată  pentru  echilibrarea bugetelor locale pentru plata recenzorilor pentru autorecenzarea asistată, recenzorilor, recenzorilor-șefi și coordonatorilor, la nivelul UAT oras Jibou, potrivit art. 4 alin. (1) din H.G. nr. 1071/2020 cu modificarile si completarile ulterioare,

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

          Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

          Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe trim III anul 2022 la UAT oras Jibou, astfel:

                                                                                                                             mii lei

VENITURI                                                                                         

11.02.06 Sume defalcate din TVA

            pentru echilibrarea bugetelor locale                                                         90,00

CHELTUIELI                                                                                           90,00

Cap 51020103 Autoritati executive

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii                                               90,00

       Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

        Art.3  Prezenta se comunică cu :

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ:

          SIGOVAN FLAVIU                           SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA