HOTĂRÂREA nr .173 Din 19. 12. 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                     

HOTĂRÂREA nr .173

Din 19. 12. 2017

Privind aprobarea Planului de acțiuni de interes  local pe anul 2018

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19. 12.2017

Având în vedere:

          -raportul nr. 14.000/04.12 2017  al compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului 

         -expunerea de motive a d-lui Primar, avizul comisiei de specialitate;      

Văzând prevederile art. 28 alin (2  și 3)  din HG nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  cu modificările și completările  ulterioare;

            În temeiul art. 36(2)lit.d, (6) pct. 9 şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se aprobă  Planul de acțiuni de interes  local pe anul 2018 conform Anexei  parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar şi compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului.    

            Art.3 Prezenta se comunică cu:     

            -dl.Primar

            -dl.viceprimar

              -compartimentului  Disciplina în construcții și Protecția Mediului     

            -compartimentul buget finanțe contabilitate

            -mijloace de publicitate

            -Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj

            -Dosar hotărâri

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează:

            MICLE CORINA                                                                    SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA