PROIECT DE HOTARARE Nr.1/ 6 ian. 2015

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORAS JIBOU

PRIMAR

                                                PROIECT DE HOTARARE

                                                Nr.1/ 6 ian. 2015

Privind aprobarea  acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare pe anul 2014 din excedentul bugetar

            Primarul orasului Jibou,

            Având în vedere   referatul de specialitate nr. 65 din 06.01.2015 al biroului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea aprobarii acoperirii deficitului bugetar sectiunea dezvoltare 2014,

            In conformitate cu prevederile cap.v, art.5 pct.13 lit.b din Ordinul MFP nr.1780/17.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar pe anul 2014      

            In temeiul art. 45(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă acoperirea deficitului bugetar pe anul 2014 la sectiunea de dezvoltare cu suma de 1.888.855,22 lei din excedentul bugetului local al anului 2014.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.Primar-Eugen Bălănean  şi d-na Opriş Dorina- şef Serviciu buget, finanţe, contabilitate, impozite şi taxe.

            Art. 3 – Prezenta se comunică la.

            PRIMAR,

            Ing.Eugen Balanean                                                      Avizat legalitatea:

                                                                                                 Secretar oras,

                                                                                                   Opris Maria