HOTĂRÂREA nr.116 Din 27.07.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.116

Din  27.07.2021

privind  aprobarea  ”Regulamentului de vânzare a imobilelor cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului,în condițiile Legii nr.112/1995

            Consiliul Local al Oraşului Jibou:

         Având în vedere:

         -raportul 9259 din 16.07.2021 al Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat;

         -referatul de aprobare  nr.9258 din 16.07.2021 a domnului Primar;

         -avizele  favorabile   ale  comisiilor  de specialitate  ale Consiliului Local

-cererea dlui Pap Alexandru ,domiciliat în imobilul situat pe str.Nuferilor nr.47  și Hell Ileana domiciliat în imobilul din str.Nuferilor 49, prin care se adresează Consiliului Local Jibou pentru aprobarea cumpărării imobilelor în care locuiesc în calitate de chiriaș;

Potrivit prevederilor art.9 din Legea nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuinte,trecute în proprietatea statului,

Prevederilor art.33 din Hotărârea Guvernului  nr.20/1996 pentru stabilirea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuinte,trecute în proprietatea statului.

-HCL nr.20 din 25 .05.1999 s-a preluat în administrarea Primăriei fondul locativ de stat de la Public Serv  SA    iar prin adresa nr.2609 din 28.06.1999 Societatea  Public Serv , ne transmite Protocolul -lista apartamentelor și locuințelor proprietate de stat precum și a spațiilor cu altă destinație.

În temeiul Art. 129  alin.1, alin.2 lit.c, alin 2 lit.d  art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

         Art.1 Se aprobă ” Regulamentul de vânzare a imobilelor cu destinația de locuințe trecute în proprietatea statului,în condițiile Legii nr.112/1995” conform anexei parte integrantă din prezenta.

         Art.2  Se desemnează domnii consilieri Cadar Anamaria și Chiș Ciprian membrii titulari în Comisia tehnică mixtă  de specialiști și Szanto Ioan și Csatlos Sandor membrii supleanți .

         Art.3 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează dl primar și CompartimentulUrbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat.

         Art.4 Prezenta se comunică cu:

-Domnul Primar

-Serviciul  buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj

-Biroul Urbanism, amenajarea teritoriului și administrarea domeniului public și privat

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate/ mass media

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ

           ALMAȘ IOAN                    SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA