HOTĂRÂREA NR. 46 din 25 aprilie 2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 46

Din 25 aprilie 2017

Privind aprobarea modificării  tarifelor pentru utilajele  din cadrul serviciului

 de gospodărie  comunală

    Consiliul local al orasului Jibou,

    Având în vedere:

     -raportul nr.4665 din 18.04.2017  al Serviciului de gospodărie  comunală;

     -expunerea de motive a domnului primar;

     -avizelele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1 si 3 ale Consiliului local;

     Văzând prevederile Legii nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de interes local, republicată cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.101/2006 –privind serviciul de salubrizare a localităților;

     În temeiul prevederilor art.36 alin(1 lit b si d)  coroborat cu prevederile art 45 (3)din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată cu modsificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

     Art.1 Se aprobă modificarea  tarifelor la  activitățile specifice  serviciului de salubrizare, conform anexei parte integrantă din prezenta.

    Art.2–  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar.

    Art.3 Prezenta se comunică cu:

            – domnul Primar

            – Institutia Prefectului judetului Sălaj

            – Compartimentul impozite și taxe locale

            – Dosar hotărâri/dosar de ședință

            – Publicitate /mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,              Contrasemnează:SECRETAR

                      Țelea Muresan Valentin                                Opriș Maria