HOTĂRÂREA nr.19

Din 31.01.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.19

Din 31.01.2023

privind  aprobarea  bugetului pe anul 2023 al
Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța 

            Consiliul local al orașului Jibou,

         Având în vedere:

        – raportul de specialitate  nr.1139 din  27.01.2023 al Compartimentului  Buget, Finanțe , Contabilitate ;

         – referatul de aprobare nr.1138/27.01.2023 a domnului Primar, avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

           Potrivit prevederilor Legii  nr. 368/2022  Legea bugetului de stat pe anul 2023 și prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

           Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;          

          În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificările și completările ulterioare;          

HOTĂRĂȘTE:

  Art.1 Se aproba  bugetul pe anul 2023 al  Spitalului Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța, conform Anexei parte integranta din prezenta . 

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se  încredințează  Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța.

          Art.3  Prezenta se comunică cu:

         -Domnul Primar

         -Instituția Prefectului -Județul  Sălaj

         -Serviciul  Buget,Finanțe,Contabilitate, Impozite și taxe.

         -Trezoreria Jibou

         – Spitalul Orășenesc Jibou Dr. Traian Herța

         -Dosar de ședință/dosar hotărâri

         -Mass-media/publicitate

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ:

         CADAR  ANAMARIA                              SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                             TEGLAȘ RODICA