HOTĂRÂREA NR.160 Din 26.11.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.160

Din   26.11.2019

Privind aprobarea caietului de sarcini pentru activitatea de  dezinfecție,

dezinsecție și deratizare

            Consiliul local al orasului Jibou

            Avand in vedere

– referatul de aprobare  nr. 14.366 /19.11.2019 a domnului primar

– raportul de specialitate  nr 14.367 /19.11.2019 al Compartimentului Disciplină în construcții și Protecția mediului

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            Văzând prevederile Legii nr. 51/2006  Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice  si  Legii 101/2006  Legea serviciului de salubrizare a localităţilor

            În conformitate cu Ordinul 82/ 2015al ANRSC  privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;      

– Ordinul nr.119/2014 al MS / 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţie

Potrivit prevederilor  art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            În temeiul prevederilor art.129(2) lit. d) coroborat cu art .129(7) lit.n) art.196 (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă caietul de sarcini pentru activitatea de dezinfectie, dezinsecție și deratizare, conform anexei parte integrantă din prezenta.

Art.2  Prezenta  se duce la îndeplinire de către domnul primar.

Art.3. Prezenta se comunică cu:

– Domnul Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Serviciul Contabilitate                   

-Compartimentul Disciplină în construcții și Protecția mediului

-Publicitate /mass media

-Dosar hotărâri/dosar de ședință  

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

     PETREAN DORU AURELIAN                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                   OPRIȘ MARIA