HOTARAREA NR. 124 Din 24 noiembrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 124

                                                Din 24 noiembrie 2015

Privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al localitatii, parte integranta din Regulamenul de organizare si functionare al Serviciului public de gospodarie comunala, reactualizat.

            Consiliul Local al Orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 24 noiembrie 2015,

            Având în vedere:

– raportul nr. 12594/13.10.2015 al compartimentului disciplina in constructii si protectia mediului, expunerea de motive a d.nei viceprimar si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Jibou.

– in baza Ordinului nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor emis de ANRSC;

In temeiul art. 36(2) lit.c şi art. 45(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 Se aproba Regulamentului serviciului de salubrizare al localitatii, parte integranta din Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public de gospodarie comunala, reactualizat, conform Amexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2  Cu data adoptarii prezentei hotarari se abroga HCL nr. 32/30.03.2010 si HCL nr.39/29.04.2014.

            Art. 3  Prezenta se comunică cu:

–    Institutia Prefectului Judetului Salaj

                        PRESEDINTE DE SEDINTA,

                            Pop Iulius Emmanuel                                     Contrasemneaza:

                                                                                                            Secretar oras,

                                                                                                            Opris Maria