HOTARAREA NR. 4 din 26.01.2021

R O M Â N I A

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr 4

din  26.01.2021

privind acoperirea definitiva  a deficitului secţiunii de dezvoltare pe anul 2020 la Spitalul Orasenesc Jibou dr Traian Herta

Consiliul local al orasului Jibou  orașului Jibou;

Având în vedere:

Adresa nr 39/06.01. 2021 al Spitalului  Orasenesc Jibou dr Traian Herta,inregistrat la noi cu nr 189/06.01. 2021 ,referatul de aprobare a domnului primar

– prevederile art. 58 alin. (1^4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile capitolului V, punctul 5.16.3 (1) lit. b, din Anexa la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3155/15.12.2020, pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020, cu modificările şi completările ulterioare ;

 Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local

În baza prevederilor art. 129(2)lit b  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

     În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,

HOTARASTE :

Art. 1. Acoperirea  din excedentul anilor precedenti  a deficitului pe sectiunea de  dezvoltare in valoare de 36.179,90 lei.

            Art. 2. Cu ducerea  la  îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează

             – Spitalul Orasenesc Jibou dr Traian Herta

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

– Trezoreria Orașului Jibou.

Art. 3 Prezenta  se comunică:

– Domnul Primar .

– Spitalul Orasenesc Jibou dr Traian Herta

– Administraţia Județeană a Finanţelor Publice Sălaj;

– Trezoreria Orașului Jibou

– Institutia Prefectului-Judetul Salaj

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SICORA COSMIN                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA