Hotararea nr. 23 din 25 martie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA NR. 23

                                            din 25 martie 2014                                           

Privind aprobarea modificarii statului de functii al compartimentului Agricol din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea doomeniului public si privat, investitii din aparatul de specialitate al Primarului,  prin transformarea unei functii publice de executie vacanta, din  aparatului de specialitate al Primarului Orasului Jibou.

            Consiliul Local al orasului Jibou, intrunit in sedinta ordinara in data de 25 martie 2014,

            Având în vedere expunerea de motive nr.1097/2014 a d.lui Primar privind necesitatea eficientizarii activitatii compartimentului Agricol prin transformarea  functiei publice de executie vacanta din nivel de studii medii in studii superioare, referatul nr. 1098/28.02.2014 al biroului resurse umane privind propunerea de transformare a functiei publice de executie  de referent din comp. Agricol devenita vacanta prin pensionare,  in functie publica de executie de consilier grad professional asistent; avizul nr.1442/24.03.2014 a comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului Local.

            In baza prevederilor:

In temeiul art. 45(1,2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare.

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se aprobă modificarea statului de functii al compartimentului Agricol din cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat, investitii, din aparatul de specialitate al Primarului, prin transformarea unei functii publice de executie vacanta conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se  încredinţează dl.primar şi inspectorul resurse umane.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

Farcas Sorin                                                                   Secretar oras:

                                                                                       Opris Maria