HOTĂRÂREA NR. 172 din 20.12.2018

HOTĂRÂREA NR. 172

Din 20.12.2018

 Privind rectificarea bugetului de dezvoltare pe anul 2018.

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

-Expunerea de motive nr. 15436/19.12.2018 a domnului Primar;

-Raportul nr.15435/19.12.2018 al Serviciului buget, finanţe, contabilitate privind necesitatea rectificării bugetului pe anul 2018;

– avizul favorabil  al comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local;

În baza prevederilor art.19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1   Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2018, conform nr. 4725/2018 AJFP Sălaj  astfel:

MIILEI

  VENITURI                                                                                          244,41                                     

42.65.00 Finantarea Propramului National de Dezvoltare Locala

CHELTUIELI                                                                                        244,41                                                                                                        

     Cap 70.02    Servicii si dezvoltare publica

                 Ch  capital                                                                                 244,41

Reabilitare și Modernizare Grădinița cu program normal  nr.2 JIBOU.

            Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj

-Trezoreria Jibou

-Dosar hotărâri

-Publicitate/mass media

      

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   Contrasemnează:

                  CSATLOS SANDOR                                            SECRETAR ORAȘ

                                                                                                Opriș Maria