HOTĂRÂREA nr.59

Din  27.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                            HOTĂRÂREA nr.59

Din  27.04.2022

privind acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2021-2022

Consiliul local Jibou  ;

Având în vedere:

– referatul de aprobare nr.5330/20.04.2022 al domnului primar;

-raportul de specialitate nr. 8376/24.06.2021 al Serviciului Buget finanțe contabilitate, Impozite și taxe locale;

– Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr. 1,2 a Consiliului local;

– HCL nr.93 din 29.06.2021, elevilor care au obtinut rezultate foarte bune la olimpiade scolare si cadrelor didactice care s-au ocupat de pregatire acestora precum si alte premii;

– Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

-prevederile art.7 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;

-prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și   completările ulterioare;

          În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

                                                          HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Acordarea unor premii elevilor cu rezultate foarte bune la olimpiadele școlare și cadrelor didactice care s-au ocupat de pregătirea acestora, precum și alte premii pentru anul școlar 2021-2022 conform Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare aprobat prin HCL nr.93 din 29.06.2021.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul orașului Jibou  și Serviciul Buget  finanțe contabilitate .

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului –județul Sălaj

– domnul Primar

– Instituțiile școlare din UAT oraș Jibou

– Serviciul Buget  finanțe contabilitate

– Dosar hotarari .publicitate mass-media

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ

             SICORA COSMIN                        SECRETAR GENERAL OPRIȘ MARIA