HOTĂRÂREA nr.120 Din 22.08.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU             

HOTĂRÂREA nr.120

Din 22.08.2019

Privind alegerea preşedintelui de şedinţă  pentru conducerea ședințelor Consiliului local din  luna  septembrie  2019

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

            Având în vedere HCL nr. 68/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            Vazând prevederile art.123 din OUG nr.57/2019privind Codul Administrativ;

            În temeiul art. Art.139(1,3), art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 În luna  septembrie  2019 şedinţele Consiliului local al Orașului Jibou vor fi conduse de către domnul consilier Rus Dan, în calitate de preşedinte de şedinţă.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi doamna secretar.

Art.3 Persoana nemulţumită se poate adresa împotriva prezentului act administrativ instanţei competente în conformitate cu prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ.

            Art.4   Prezenta se comunică cu

                    -Instituția Prefectului-județul Sălaj

                     –  Persoana mentionata la articolul 1

                     –  Domnul Primar

                     –  Dosar hotărâri /publicitate

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

    STANA IOAN ROMULUS                                                     SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA