HOTĂRÂREA nr.144 Din 29.10.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU         

                                                    HOTĂRÂREA  nr.144

Din  29.10.2019

Privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 12493 /10.10.2019   

-referatul de aprobare  nr.12492/10.10.2019  al domnului primar ;

-raportul nr.38 din 16.10.2019 a Serviciului Salubrizare,

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, coroborat cu art. 129 (7)lit. c, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale

cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar,  astfel:

                                                                                                                               MII LEI

Reducere DENUMIREA INDICATOR DENUMIRE INDICATOR Majorare
386,00 Total Cheltuieli 386,00
373,00 84020303 Strazi 700206 Iluminat public si electrificari rurale 373,00
373,00 710101 Constructii Obiectiv: Reabilitare si modernizare zona Garoafelor in orasul jibou 710101 Constructii Obiectiv: Modernizare structura iluminatpublic si retea fibra optica pe strazile Tudor Vladimirescvu, Stejarilor, Odorheiului, Ronei si Nucului 313,00
710101 Constructii Obiectiv: Extindere retea de iluminat public str. Wesseleny orasul Jibou 60,00
 
13,00 51020103 Autoritati executive 7402050102 Salubrizare serviciu 11,00
11,00 100101 Salarii de baza 100101 Salarii de baza 11,00
2,00 200105 Carburanti si lubrifianti 61020304 Politie locala 2,00
200105 Carburanti si lubrifianti 2,00

Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către  domnul primar și Serviciul Buget, Finanțe, Contabilitate, Impozite și taxe locale .

            Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

            -Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria

-Serviciul Salubrizare

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                               CONTRASEMNEAZĂ

         FOLTIȘ RADU                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA