PROIECT DE HOTARARE – Privind zonarea intravilanului si extravilanului oraşului Jibou şi satelor aparţinătoare

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

PRIMAR

                                      PROIECT DE HOTARARE

Privind zonarea intravilanului si extravilanului oraşului Jibou şi satelor aparţinătoare.

          Primarul Oraşului Jibou.

          Având în vedere  referatele  nr.2378 si 2379 din 8 mai 2013 ale  Biroului cadastru-agricol si biroului urbanism, amenajarea teritoriului;

          Potrivit prevederilor art. 247 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

          In temeiul art.45(6) din Legea nr. 215/2001,privind administratia publica locala, republicata cu modificările si completarile ulterioare,

                                      Hotărăşte:

          Art. 1 – Aprobă încadrarea terenurilor intravilane si extravilane pe zone, conform anexelor care fac parte integrantă din proiectul de hotarare.

          Art. 2 – Prezenta se comunică cu:

PRIMAR,

              Ing.Eugen Balanean                                Avizat lealitatea:

                                                                              SECRETAR,

                                                                                Opriş Maria