HOTĂRÂREA nr.157

Din 26.09.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.157

Din 26.09.2023

privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în

Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social – CLDPS

Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 11874 din 21.09.2023 al secretarului general al UAT oras Jibou;

-Referatul de aprobare  nr. 11874 din 21.09.2023 al primarului orașului Jibou;

-Avizele  favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local;    

-Adresa Inspectoratului Școlar Județean Sălaj nr. 7305.13.09.2023 înregistrată la UAT oraș Jibou sub nr. 11652/15.09.2023 prin care ne solicită nominalizarea unui membru titular și a unui membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social – CLDPS;

-prevederile art. 3 lit. c), e) şi t), art. 31 alin. (7) şi art. 32 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-Anexa I din Ordinul nr. 4456/2015 privind aprobarea Cadrului general de organizare şi funcţionare a structurilor parteneriale consultative pentru învăţământul profesional şi tehnic;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  d,art 129(7) lit a , art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se desemnează domnul consilier Boian Radu Ion, membru titular și domnul consilier Big Valentin,  membru supleant în Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social – CLDPS.

Art. 2  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se încredințează  primarul orașului Jibou și persoanele nominalizate la articolul 1.

Art.3 Prezenta se comunică cu

-Institutia Prefectului-județul Sălaj

-Primarul orașului Jibou

-Inspectoratul  Școlar al Județului Sălaj

-Persoanele nominalizate la articolul 1

-Dosar de ședință/Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                         CONTRASEMNEAZĂ

                POP CORNEL EUGEN                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                                          TEGLAȘ  RODICA