HOTĂRÂREA nr.138 Din 08.09.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.138

Din  08.09.2020

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr.10068/04.09.2020 prin care se propune virarile de credite bugetare;

-referatul de aprobare  nr.10067/04.09.2020 al domnului primar ;

-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1  Se aprobă virarea de credite bugetare de la un capitol la alt capitol bugetar astfel:                                                                                                                             

                                                                                                                                                     Miilei

ReducereDENUMIREA INDICATORDENUMIRE INDICATORMajorare
Sectiunea functionare
50.00510103 Autoritati executive545000 Alte servicii publice generale50.00
100101 Salarii de baza100112 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii
Sectiunea dezvoltare 
7.50840203 Strazi 710101 Constructii Obiectiv : Modernizarea structurii rutiere in orasul Jibou650250 Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 710130 Alte active fixe Achizitie contor7.50

Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Serviciul Buget, finanțe contabilitate, impozite și taxe locale.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale .

-Publicitate/mass media

            -Dosar hotarari

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ:

            COTUȚ   ȘTEFAN                                                  SECRETAR GENERAL

                                                                                                OPRIȘ MARIA