HOTĂRÂREA nr.10

Din 25.01.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.10

Din 25.01.2022

privind “Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou a unor părti (încăperi) ,din imobilul situat pe str.Libertății nr.7,oras Jibou în suprafață de 51,21 mp

            Consiliul Local al oraşului Jibou,

           Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr. 523/14.01.2022  al Biroului urbanism amenajarea teritoriului administrarea domeniului public si privat;

– Referatul de aprobare nr. 484 /13. 01.2022 al Primarului orașului Jibou;

-HG   Nr. 2344 din 14 decembrie 2004 privind trecerea unor bunuri din domeniul public sau privat al statului şi din administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, a consiliilor judeţene sau locale

– Protocolului privind predarea-preluarea  bunurilor mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității de evidență a persoanelor înregistrat la Primăria orașului Jibou cu nr.559/19.01.2005

-Art.286,alin.(4) din Ordonanta de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

          -Art. 554 art.858-863 din Legea 287/2009 privind Codul Civil , republicată;

-Vazand prev.art. 129, alin.1, alin.2, lit.a) și alin. 3, lit. c) , din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

 În temeiul  prevederilor , art  139 (1,3) art. 196 (1)lit. a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;                                                     

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Atestarea apartenenței la domeniul public al Orasului Jibou si in administrara consiliului local Jibou a unor parti (încăperi) din imobilul situat pe str.Libertății nr.7,oras Jibou, în suprafață de 51,21 mp.

Nr. Crt.      Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dob.sau dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică actuală
14 încăperi în suprafață total de  51,21 mpNORD-Politia orasului  Jibou SUD- Politia orasului  Jibou EST- Politia orasului  Jibou VEST- Politia orasului  Jibou14.12.200457.188,38leiHG   Nr. 2344 din 14 decembrie 2004

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl primar şi Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat .

          Art.3   Prezenta se comunică cu

                    – Instituția Prefectului-județul Sălaj

                    – Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj

                    -Compartimentul urbanism amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat             

         – Domnul Primar

                   – Dosar hotărâri /publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ

     CSATLOS SANDOR                                                        SECRETAR GENERAL

                                                                                                           OPRIȘ MARIA