HOTĂRÂREA nr.122 Din 10.08.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.122

Din  10.08.2021

Privind rectificarea bugetului pe trim III anul 2021

            Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

– raportul de specialitate nr. 9921/04.08.2021  Compartimentului contabilitate ;

– referatul de aprobare  nr. 9920/04.08.2021  al domnului primar ;

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 1 si 3 ale Consiliului local;

            Văzând  prevederile art.129 (2) lit. b, (4)lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

            Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul  prevederillor art.129  alin (2) lit  b, art. 139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului local pe trim III anul 2021 după cum urmează:

             VENITURI                                                                                                         45,00 miilei

35.02.01.02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

 aplicate de catre alte institutii de specialitate                                                                   45,00 miilei 

           CHELTUIELI                                                                                                       45,00 miilei

CAP 67.02.05.03 Intretinere gradini publice, parcuri, zone

verzi, baze sportive si de agrement                                                                             20,00 miilei                                                                                                                                                

20.05.30 Alte obiecte de inventar                                                                                      20,00 miilei

CAP 67.05.05.01 Sport                                                                                                     25,00 miilei

59.11 Asociatii si fundatii                                                                                                  25,00 miilei

           Art.2 Cu ducere la îndeplinire a  prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Orasului Jibou și Compartimentul contabilitate.

Art.3   Prezenta se comunică cu :

            -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Trezoreria Jibou

-dosar hotărâri/dosar de ședință

-Compartiment contabilitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

         TĂMĂȘAN OVIDIU                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                  OPRIȘ   MARIA