HOTĂRÂREA NR 98 Din 29.08.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                 

HOTĂRÂREA NR  98

Din 29.08.2017

privind   alocarea sumei de 500 lei pentru comunitatea de romi din localitatea

noastră  care au participat la activitățile sportive  organizate  în data

15.08.2017 în localitatea Nusfalău

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

     – raportul de  specialitate nr. 9633 din 22.08. 2017 2017 al Biroului contabilitate și solicitarea  de acordare a acestei sume;

     – expunerea de motive a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local  

     – art. 36 alin(9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 39(1 ) și 45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăşte:

             Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 500  lei pentru comunitatea de romi din localitatea noastră  care au participat la activitățile sportive  organizate  în data 15.08.2017 în localitatea Nușfalau ,prin reprezentatul său .

              Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina ,șef birou  contabilitate.

            Art.3 –  Prezenta se comunică cu:

            -Dl. Primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -biroul Contabilitate

            -dosar hotărâri/dosar de ședință

            -publicitate , mass-media

    Presedinte de ședință                                                          Contrasemnează SECRETAR

         Csatlos Șandor                                                                                    Opriș Maria