HOTĂRÂREA NR.92 Din 25.06.2019

CONSILIUL LOCAL JIBOU

HOTĂRÂREA NR.92

Din 25.06.2019

                                        Privind stabilirea destinatiei materialului lemnos

          Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere raportul de specialitate nr. 7346  din11.06. 2019  întocmit de către domnul Sarkozi Paul  viceprimarul orașului Jibou;

          -expunerea de motive a domnului primar, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate;

          Văzând  prevederile art.36, alin. 9, din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul prevederilor art.45 (3 ) din Legea nr.215/2001 legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă utilizarea  cantității de  5,43 mc  material lemnos pentru reparații la imobilele din patrimoniul public/privat  al orașului .   

          Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și serviciul contabilitate.

          Art.3 Prezenta se comunică cu:

          -Dl Primar

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Serviciul Buget ,Finante, Contabilitate,Impozite și taxe locale .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           CONTRASEMNEAZĂ

      PINTEA VICTOR                                                          SECRETAR ORAȘ

                                                                                                 OPRIȘ MARIA