HOTĂRÂREA  nr.144

Din  29.08.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.144

Din  29.08.2023

privind închirierea provizorie a unui  spatiu cu destinația de locuință  în suprafață de 29,96 mp situat într-un imobil din str.Crinului nr.14

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.10618/23.08.2023 al Serviciului buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale și Comp. urbanism, amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat;

-Referatul de aprobare nr. 10617/23.08.2023 al primarului orașului;

-Avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

-Cererea nr.8860/ 11.07.2023 a d-nului Lăcătuș Ludovic încadrat în grad de handicap grav, potrivit Deciziei nr.8166/08.06.2015, domiciliat în orașul Jibou, str.Stejarilor nr.73, prin care  solicită  Consiliului Local al orașul Jibou, atribuirea unui spațiu de locuit provizoriu,pentru o perioadă de 2 ani;

– Legea  Nr. 448 din  6 decembrie 2006  republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

-Legii nr.114/1996 privind locuințele,republicată cu modificările și completările ulterioare,

-HG nr.1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr.114/1996 privind locuințele;

-H.C.L nr.91 din 29.06 2021 prin care a fost actualizată comisia socială de analiză a solicitărilor de locuinte şi Regulamentul privind repartizarea locuințelor sociale și din fondul locativ de stat, modificată prin HCL nr.116/25.07.2023;

-HGR nr.310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor autonome;

-Procesul verbal nr.10586/23.08.2023 al Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate  cu prevederile art.129  alin (7) lit.q), coroborat cu alin (6) lit. a), din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 În temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) alin.(3) lit.g), art.196 alin.1 lit.a), din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Închirierea provizorie a unui  spatiu cu destinația de locuință  în suprafață de 29,96 mp situat într-un imobil din str.Crinului nr.14, oraș Jibou pe o prioadă de 2 ani.

Art.2 Beneficiarul va fi scutit de la plata chiriei conform prevedererilor O.U.G nr.40/1999 privind protectia chiriasilor, cu modificarile ulterioare, HGR nr.310/2007, Legea 448/2006 privind protecția  și promovarea persoanelor cu handicap, pentru suprafața utilă a camerei de  29,96 mp  situată în str.Crinului nr.14, urmând să achite contravaloarea utilităților: apă, canalizare, curent, gaz și  să efectueze lucrările de întreţinere, de reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii şi instalaţii din folosinţa exclusivă precum și alte obligații care vor fi stabilite prin contractul de închiriere.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou prin aparatul de specialitate.

Art.4 Prezenta se comunică  cu :

– Instituția Prefectului județul Sălaj

– Primarul orașului Jibou

– Serviciul buget, finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale

– Comp. urbanism,amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat

– Domnul Lăcătuș Ludovic

– Publicitate /dosar de ședință 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ                                                                         

                SZANTO IOAN                                            SECRETAR GENERAL

                                                                                            TEGLAȘ RODICA