HOTARAREA nr. 106 Din 30. 07. 2019

ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL  JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                    HOTARAREA  nr 106 

                                     Din  30. 07. 2019                            

            Privind rectificarea  bugetului pe anul 2019 

     Consiliul local al orasului Jibou

Avand in vedere

–  raportul de specialitate nr  9139 /22.07.2019  prin care se propune rectificarea  bugetului pe anul 2019 

-referatul  nr 9070/19.07.2019  al responsabilului financiar al  Proiectului Servicii Comunitare integrate  pentru o viata de calitate –civic

-referatul de aprobare  nr 9140/22.07.2019  al domnului primar

– avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr 1si.3 ale Consiliului local

   Vazand  prevederile art 129 (2) lit b , (4)lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

   Potrivit prevederilor art 19 din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare

    In temeiul  prevederile art 139 (1,3) art 196 (1)lit a     din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

                                HOTARASTE

    Art 1 Se aproba rectificarea bugetului local astfel .       

VENITURI                                                                                                                 mii lei

                                                                                                                                   9.68   

42.69.00subv. de la bugetul de stat catre bugetele locale     

                necesare sustineriiderulariiproiectelor finantate

                din fonduriexterne nerambursabile                                                    1.28

48.02.01 sume primite de la UE

                 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent               8.40

Pe cheltuieli aceste sume se repartizeaza astfel

 CHELTUIELI

CAP. 65.03.02. INVATAMANT Liceul tehnologic Octavian Goga                     9.68    

   58.01.01  Finantare  nationala                                                                             1.28

   58.01.02  Finantare externa nerambursabila                                                    8.40

   Art 2 Prezenta se duce la indeplinire de catre  domnul primar  si Serviciul Contabilitate ,Buget ,Finante .

   Art 3 Prezenta se comunica cu

 -Dl Primar

-Institutia Prefectului –Judetul Salaj

-dosar hotarari/dosar de sedinta

– Serviciul Buget ,Finante Contabilitate .

 PRESEDINTE DE SEDINTA                      Contrasemneaza SECRETAR oras

  Muresan Augustin                                            Opris Maria