Hotararea nr. 15 din 25 martie 2014

ROMANIA

JUDEŢUL SALAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                                HOTĂRÂREA NR.  15

                                                                Din 25 martie 2014

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna aprilie 2014

                Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 martie 2014,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

                In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                                Hotărăşte:

                Art. 1  Se alege preşedinte de şedinţă domnul consilier Sarkozi Paul  pentru conducerea şedinţelor Consiliului Local din luna aprilie 2014.

                Art. 2      Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               Contrasemnează:

   Farcas Sorin   

SECRETAR ORAS,    

Opriş Maria