PH 50 din 29.05.2018

nr. 50 din 29.05.2018
HOTĂRÂREA NR. 50 Din 29.05.2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a parterului unui imobilul situat în Parcul industrial Jibou
ROMANIA

JUDETUL SALAJ

ORASUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 50

Din  29.05.2018

privind aprobarea  închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare  a parterului unui  imobilul situat în Parcul industrial Jibou

           Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere:

– expunerea de motive a primarului orașului Jibou;

– solicitarea nr. 5652/25.05.2018 al SC Kronec SRL  de a se închiria parterul clădirii sediul administrativ al Parcului Industrial Jibou;

– raportul nr .5652 din 25.05.201  al Biroului Contabilitate și Urbanism  privind propunerea de  aprobare a  închirierii prin licitație publică  deschisă cu strigare  a unui imobil   situat în Parcul Industrial Jibou  și a caietului  de sarcini ;

Avizele favorabile  ale comisiilor  de specialitate nr.1  și nr.3 ale Consiliului Local;

În baza prevederilor art.36 alin.2 lit.c , art 36 alin 5 lit. a,  coroborat  cu art. 123 alin( 1 și 2)  din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45(1,2 ,3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1  Se aprobă organizarea licitației publice deschise cu strigare  pentru închirierea parterului  imobilului situat în str. Parc Industrial nr. 6, în suprafață de 160 mp in vederea desfășurarii  activităților de birou. Spațiul face parte din domeniu public al orașului conform H.G. nr.114/2008  pentru modificarea și completarea HG nr 966/2002.

Art.2  Se aprobă prețul de pornire a licitației de 5 lei/mp/lună.

Art.3  Se aprobă durata închirierii de 1 an de zile cu posibilități de prelungire prin acte adiționale.

Art.4 Se aprobă caietul   de sarcini  cuprinzând  condițiile de  participare  la licitație , organizarea și desfășurarea licitației.

          Art.5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar  și comisia de evaluare a ofertelor în vederea desfășurării licitației.

Art.6 Prezenta se comunică cu:

-Dl.Primar

-Biroul buget, finanţe, contabilitate

-Biroul urbanism

-Instituţia Prefectului- judeţul Sălaj

-Dosar hotărâri/dosar de ședință

-Publicitate,  mass –media

          Președinte de ședință                                                   Contrasemnează

                     Rus Dan                                                                Secretar oraș 

                                                                                                         Opriș Maria