HOTARAREA NR. 20 Din 6 februarie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTARAREA NR. 20

                                                Din 6 februarie 2015                          

Privind  aprobarea  achizitiei  serviciilor de proiectare  pentru Planul Urbanistic  General al Orasului Jibou

Consiliul Local al Orasului Jibou

          Având în vedere referatul nr 7848 din 30. 12. 2014 al Biroului Managementul Proiectelor, Investitii si Achizitii Publice, expunerea de motive a d.lui primar, avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local.

          Văzând prevederile :

– Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare ;

– HCL 8/07.02. 2012 ,HCL 71/29. 10 2013 privind prelungirea   valabilitatii PUG pana la data de 30. decembrie 2015

–  art.36 alin 2 lit d coroborat cu art 36 lit c pct 11   din Legea nr. 215/2001, republicata cu modificarile si completarile  ulterioare

– art. 45 alin 1  si 2 lit e  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală cu modificarile si completarile ulterioare

                                                Hotărăşte:

            Art. 1. Se aproba achizitionarea  serviciilor de proiectare  pentru Planul Urbanistic  General al  Orasului Jibou.

Valoarea estimata a achizitiei este de 134.350 lei la care se adauga TVA, conform Planului Anual de Achizitii Publice pe anul 2015, poz.II.2.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza dl.primar si birourile de specialitate: Managementul proiectelor, investitii, achizitii publice si biroul buget finante, contabilitate.

Art. 3.  Prezentul proiect de hotarare  se comunica cu

            – dl.primar

– birourile de specialitate: Managementul proiectelor, investitii, achizitii publice si biroul buget finante, contabilitate.

– Institutia Prefectului Judetului Salaj

– Mijloace de publicitate.

– dosar hotarari

PRESEDINTE DE SEDINTA,                         Contrasemneaza:

   Viorica Buda                                                 Secretar oras,

                                                                                       Opris Maria