HOTĂRÂREA nr. 95 Din 29.06.2021

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.95

Din  29.06.2021

privind modificarea și completarea HCL nr. 56/20.04.2021 a Consiliului Local

al Orașului Jibou și a Regulamentului de organizare și funcționare a

”SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU”

Consiliul local al al orașului Jibou;          

           Având în vedere:

           – Adresa nr 6222/08.06.2021 a Ministerului Tineretului și Sportului, înregistrată în instituție cu nr. 8244/22.06.2021 care vizeaza obținerea avizului de funcționare și autorizarea înscrierii în Registrul sportiv;

          – Referatul de aprobare nr.8405 /24.06.2021 al domnului primar ;

          – Raportul de specialitate  nr.8406/24.06.2021 privind modificarea și completarea HCL nr. 56/20.04.2021 a Consiliului Local al Orașului Jibou și a Regulamentului de organizare și funcționare a SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU;

  • avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
  • HCL nr 56/20.04.2021 privind infiintarea unei structuri sportive, precum și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia;

  În baza prevederilor art. 2, 3, 18^1 alin.2 lit.b, art 29 (1-2)  și art. 69 alin.1-3 din  Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 321/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului Ministrului Tineretului și Sportului nr. 664/2018 privind finanțarea din fonduri publice a proiectelor și programelor sportive, cu modificările și completările ulterioare, HG nr.1447/2007 cu modificarile si completarile ulterioare

În temeiul  prevederillor art. 129 alin(2) lit.d, art.129 alin(7) lit. f), art 130 , 139 (3)lit I art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

        Art.1 Modificarea și completarea HCL nr. 56/20.04.2021 a Consiliului Local

al Orașului Jibou și a Regulamentului de organizare și funcționare a ”SPORT CLUB ORĂȘENESC JIBOU” astfel:

  1. Înlocuirea unor denumiri ale ramurilor de sport în HCL nr. 56 /20.04.2021,  Art. 2  și în cuprinsul Art. 6 din Regulamentul de organizare și funcționare al clubului sportiv, după cum urmează:   Fotbal, Tenis, Atletism, Handbal, Volei, Baschet, Natație și pentatlon modern, Box, Lupte, Judo, Karate, Badminton;  Act adițional nr.1 la Regulamentul clubului sportiv.
  2. În conformitate cu Art. 26 alin.2) din HG nr. 884/2001 cu modificările și completările ulterioare se completează Art. 4 al  ROF clubului sportiv  cu sigla, anexată alăturat;
  3.  Art. 17 alin.1) din ROF se completează  și va avea următorul conținut:

Art. 17 alin. 1) a) Remunerarea sportivilor  se va efectua pe baza  contractelor de prestări servicii încheiate prin negociere directă cu sportivii și antrenorii pe baza autorizației  de liber profesionist obținută în condițiile prevăzute de legislația în vigoare de către fiecare sportiv și antrenor. Negocierea contractelor de prestări servicii se va efectua de către conducerea clubului.

              b) Recompensele materiale pe care le poate acorda clubul se stabilesc de conducere în limita disponibilităților materiale și se atribuie pentru activitățile desfășurate în cadrul clubului sau activități sportive care au adus beneficii clubului sau imaginii sale. Act adițional nr.1 la Regulamentul clubului sportive.

Art.2 Împuternicirea Viceprimarului orașului Jibou, Pașcalău Vlad Andrei de a semna actele clubului sportiv până la ocuparea postului de director;

Art.3 Încheierea unui Contract de comodat, în conformitate cu Art. 10 alin. din HG nr. 884/2001  privind atribuirea în folosință gratuită a spațiul în suprafață de 32,73 mp .

          Art.4  Cu ducerea la îndeplinire a acesteia se incredinteaza domnul primar .

          Art.5  Prezenta se comunica cu

       -dl. Primar

       -Institutia Prefectului jud. Salaj 

       -comp. Organizare,salarizare,resurse umane,

       -dosar hotarari/ dosar de sedinta

       -publicitate / mass-media

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

         ȘIGOVAN FLAVIU                              SECRETAR GENERAL                                                                                                  OPRIȘ   MARIA