HOTĂRÂREA nr.19 Din 18.02.2020

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.19

Din 18.02.2020

Privind aprobarea situațiilor financiare ale SC Parc Industrial SRL la 31.12. 2019

      Consiliul local al orașului Jibou,

            Având în vedere:

            -Raportul nr. 1855/13.02.2020 al SC Parc Industrial SRL;

            -Referatul de aprobare a domnului Primar nr. 1854/13.02.2020;

            -Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Local

            Văzând  prevederile art 129 (2) lit b , (4) lit. a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

            În temeiul  prevederile art 139 alin 3 lit a,art 196 (1)lit a   din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ ;

HOTĂRĂȘTE

            Art.1 Se aprobă  situațiile  financiare ale SC Parc Industrial SRL la sfărșitul anului 2019 potrivit anexei parte integrantă din prezenta .

            Art.2 Prezenta se duce la îndeplinire de către domnul primar și administratorul societății.  

            Art.3-Prezenta se comunică cu:

                     -Domnul Primar

                     -SC Parc Industrial SRL

                     -Instituția Prefectului județului Sălaj

                     -Serviciul buget finanțe contabilitate 

                     -Dosar de ședință/publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             CONTRASEMNEAZĂ

          SARKOZI PAUL                                                         SECRETAR GENERAL

                                                                                                 OPRIȘ MARIA