HOTĂRÂREA  nr.191 Din  20.12.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr.191

Din  20.12.2022

privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al Sport Club Orășenesc Jibou

 Consiliul Local al orasului Jibou,

Având în vedere următoarele:

– referatul de aprobare nr.16017/16.12.2022 prezentat de primarul orașului Jibou, avizul Comisiei de specialitate;

– raportul cu nr. 16018/16.12.2022 întocmit de compartimentul organizare, salarizare, resurse umane;

– adresa nr.6222/08.06.2021 a Ministerului Tineretului și Sportului, înregistrată în instituție cu nr. 8244/22.06.2021 care vizează obtinerea avizului de funcționare și autorizare înscrierii în registrul sportiv;

– HCL nr.56/20.04.2021 privind înființarea unei structuri sportive, precum și aprobarea Organigramei, Statutului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia;

– prederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, republicat cu modificările și completările ulterioare

– prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată (r2);

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 3 art. 139 alin. 1 și alin. 3  coroborat cu art. 196 alin. 1 lit. a, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de Ordine Interioară al Sport Club Orășenesc Jibou conform Anexei ,  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta hotărâre poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 Prezenta se comunică cu:

          –  Dl.Primar

          –  Compartimentul Organizare salarizare, resurse umane Sălaj                                                  

          –  Instituţia Prefectului – judeţului  Sălaj

          –  Populația orașului, prin afișare

          –   Dosar hotărâri/dosar de ședință

          – Sport Club Orășenesc Jibou

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     CONTRASEMNEAZĂ:

                    ALMAȘ  IOAN                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                               OPRIȘ MARIA

ANEXA la HCL 191/2022

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

SPORT CLUB ORĂȘENES JIBOU

 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2.  

Prezentul Regulament de Ordine Interioară cuprinde reguli şi norme de conduită necesare pentru buna desfăşurare a activităţii interne a Sport Club Orășenesc Jibou.

 1.  

Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor participanților la activitatea sportivă care au încheiat contracte de activitate sportivă indiferent de durata, salariaţilor care au încheiate contracte individuale de muncă, persoanelor care îşi desfăşoară activitatea pe baza de contracte de prestări servicii, elevilor legitimați în cadrul clubului precum și celor care își desfășoară activitatea în cadrul clubului pe baza de voluntariat.

 1.  

Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este acela de a asigura funcţionarea clubului în condiţiile unui climat intern, corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe sportive şi individuale a sportivilor, și celorlalți angajați, având la bază următoarele principii:

 1. principiul bunei credinţe;
 2. principiul respectului reciproc între instituţie, angajați și sportivi, respectiv între angajaţi și sportivi;
 3. principiul deontologiei profesionale;
 4. principiul egalităţii de şanse şi de tratament;
 5. principiul solidarităţii;
 6. principiul transparenţei;
 7. principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc.;
 8. principiul răspunderii personale faţă de instituţie şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată în orice plan: sportiv, ştiinţific, administrativ, etc.
 9.  

Toți salariații și participanții la activitatea sportivă (sportivi, antrenori, maseuri etc) sunt obligați să cunoască prevederile prezentului Regulament de ordine interioară.

 1.  
 2. Regulamentul de Ordine Interioară al SCO Jibou a fost elaborat în conformitate cu prevederile:
 1. Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legii.69/2000 educației fizice și a sportului ;
 5. Legii nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;
 6. O.G. nr.27/2002 privind procedura de soluționarea a petițiilor;
 7. Orice revizuire sau completare ulterioară a Regulamentului de Ordine Interioară,  va trebui să aibă în vedere eventualele modificări intervenite în legislația specifică domeniului de activitate al SCO Jibou.
 8.  
 9. Prezentul Regulament de ordine interioară cuprinde dispoziții cu privire la următoarele categorii:
 10. reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncăîn cadrul unității;
 11. reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;
 12. drepturile și obligațiile angajatorului și a salariaților;
 13. procedura de soluționarea a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;
 14. reguli referitoare la procedura disciplinară;
 15. modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice.
 16. Prezentul regulament se completează cu regulamentele de ordine interioară specifice fiecărei secții sportive.
 17.  
 18. Prevederile Regulamentului de ordine interioară se aplică tuturor salariaților, sportivilor, antrenorilor, tehnicienilor, celorlalți participanți la activitatea sportivăSCO Jibou indiferent de forma și durata contractului individual de muncă, de categoria de salariați în care se încadrează, de funcția pe care o dețin sau de poziția ierarhică ocupată, precum și sportivilor legitimați în cadrul clubului.
 19. Dacă salariații sau sportivii SCO Jibou sunt delegați la alte instituții sau cluburi, aceștia vor fi obligați să respecte atât dispozițiile prezentului Regulament de ordine interioară, cât și pe cele stabilite prin Regulament de ordine interioară al instituției la care sunt delegați.
 20.  
 21. În cadrul SCO Jibou îşi desfăşoară activitatea următoarele categorii de personal:
 22. sportivi , antrenori coordonatori, antrenori, asisitenți medicali, medici, maseuri, preparator fizic, kinetoterapeut și alți participanți la activitatea sportivă;
 23. personal contractual cu funcții de conducere;
 24. În desfăşurarea activităţii lor, participanții la activitatea sportivă și salariaţii trebuie să-și achite sarcinile conţinute în fişa postului pe care-l ocupă.
 25. Participanții la activitatea sportivă, așa cum sunt definiți de Legea nr.69/2000 – legea educației fizice și sportului, încheie cu SCO Jibou contracte de activitate sportivă/ contracte individuale de muncă.
 26. STATUTUL CLUBULUI ȘI AL SPORTIVULUI
 27.  
 28. Prin performanţe de excepţie, prin fair – play, SCO Jibouîși propune a deveni club de prestigiu, un autentic favorit al iubitorilor sportului sălăjean;
 29. Spiritul clubului este unul al deplinei performanţe sportive şi totodată, este particularizat prin spectaculozitate, ambiţie şi mentalitate strategică de învingător.
 30. SCO Jibou, impune fiecărui sportiv din ramura de sport din care face parte, să fie demn, civilizat şi moral.De asemenea, clubul sălăjeandorește promovarea unor sportivi de excepţie la loturile naţionale şi olimpice ale României.
 31. Regulamentul actual stabileşte drepturile şi îndatoririle sportivilor raportate la obiectivele de performanţă stabilite de conducerea SCO Jibou.
 32. Raporturile dintre club şi sportiv sunt stabilite şi stipulate în contractele încheiate între SCO Jibou, cu sportivii din fiecare secţie sportivă.
 1.  
 2. Sportivii SCO Jibou, au obligaţia unei comportări exemplare din toate punctele de vedere, unei ţinute civilizate, atât pe terenurile sportive, cât şi în afara lor.
 3. Comportamentul sportivului trebuie să fie: sobru, civilizat, relaxat, amabil, în orice împrejurare în care se află cu secţia (echipa).
 4. Ca persoană publică, sportivul de la SCO Jibou, trebuie să fie o persoană civilizată, sociabilă, cu prestanţă şi personalitate, de o anumită discreţie şi sobrietate, concomitent, acesta să exprime MODESTIE.
 5. Vestimentaţia, igiena personală să fie distinsă, elegantă şi să fie conformă cu statutul de sportiv profesionist.
 6.  
 7. La antrenamente şi în timpul oricărei acţiuni de pregătire (fizică, recuperare, refacere etc.), sportivul se va prezenta în perfectă stare de odihnă psihică şi fizică.
 8. Sportivul se va prezenta la vestiar cu mimin 30 minute înaintea orei oficiale de începere a antrenamentului.
 9. Sportivul va avea o atitudine responsabilă pe toată durata antrenamentului (nu va provoca şi nu va accepta discuţii cu alții colegi).
 10. Sportivul nu va comenta şi nu va aprecia în nici un fel deciziile de antrenament ale antrenorului, va acţiona doar în funcţie de deciziile tehnicianului.
 11. Efortul de antrenament al sportivului va fi dozat în funcţie de solicitările şi hotărârile antrenorului.
 12. Pe timpul antrenamentului, sportivul va avea o atitudine cooperantă faţă de colegi sau parteneri.
 13. Sportivul care, din motive de forţă majoră (îmbolnăviri, spitalizări, accidente, etc.), nu poate participa la antrenament, nu va suporta rigorile sancţiunii dacă prezintă în cel mai scurt timp acte oficiale în acest sens.
 14. La antrenamente şi în timpul oricărei acţiuni de pregătire (fizică, recuperare, refacere, etc.), sportivul se va prezenta în perfectă stare de odihnă psihică şi fizică.
 15. Pe timpul competiţiei, sportivul se va lupta prin toate mijloacele regulamentare, pentru obţinerea victoriei. Victoria este ideea supremă care îl stăpâneşte pe sportiv, el va evolua la toată capacitatea sa pe toată durata meciului.
 16. Sportivul nu va comenta sau ironiza în nici un fel deciziile arbitrului, ci le va accepta indiferent de cum sunt acestea. Sportivul va fi preocupat doar de prestaţia sa în concurs şi a coechipierilor săi.
 17. Sportivul nu va insulta sau lovi adversarul, va avea faţă de colegii de echipă o atitudine colegială, faţă de public o atitudine civilizată, va participa activ şi psihic alături de colegii rămaşi în concurs, pentru ca aceştia să obţină victoria, sau să contribuie la îndeplinirea obiectivelor secţiei.
 18. Durata, locul cantonamentului sunt propuse de conducerea tehnică a secţiei şi aprobate de conducerea clubului, sau după caz de conducerile federaţiilor de specialitate.
 19. În cantonament nu sunt admişi membrii de familie, prieteni sau cunoştinţe.
 20. Cantonamentul este o formă de pregătire centralizată pentru competiţii, sportivul îşi orientează în condiţii de linişte toate energiile, acumulările, pentru competiţie care urmează.
 21.  
 22. Echipamentul de prezentare, de antrenament, stabilit de conducerea S.C.O. Jibou, va fi întreţinut cu grijă, fiind componentă a ţinutei fiecărui sportiv.
 23. După fiecare antrenament sau competiţie, sportivul va depune echipamentul în locul special destinat. Sportivul nu va folosi echipamentul de prezentare la orele de antrenament.
 24. Nici un fel de echipament al clubului nu poate fi reţinut de sportiv, sau pentru familia sa, nu se înstrăinează pentru valorificare.
 25. În situaţia că un sportiv al S.C.O. Jibou, se transferă la alt club, sau abandonează activitatea sportivă, el va depune obligatoriu întreg echipamentul aflat asupra sa. Acest lucru va condiţiona acordarea dezlegării sportive;
 26. Pierderea, înstrăinarea, reţinerea sau deteriorarea unui articol din echipament, va atrage după sine sancţiuni.
 1. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE CLUBULUI SPORTIV ȘI A PARTICIPANȚILOR LA ACTIVITATEA SPORTIVĂ
 2.  
 3. SCO Jibou din postura de club sportiv, are în principal, următoarele drepturi:
 4. să stabilească organizarea și regulile de funcționare ale unității;
 5. să stabilească schema de personal a unității;
 6. să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat și participant la activitatea sportivă în condițiile legii;
 7. să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariați, sub rezerva legalității lor;
 8. să exercite controlul asupra modului de îndeplinire de către participanții la activitatea sportivă a sarcinilor de serviciu;
 9. să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare potrivit legii;
 10. SCO Jibou îi revin, în principal, următoarele obligații:
 11. să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;
 12. să asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă și condițiile corespunzătoare de muncă;
 13. să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil, din contractele individuale de muncă, din contractul de activitate sportivă, precum și din prezentul regulament ;
 14. să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților;
 15. să asigure în unitate un climat judicios, corect, demn și plăcut, inclusiv descurajând preventiv și corectiv atitudinile și demersurile de hărțuire și/sau calomnie instituțională și personală și, în general, reaua-credința;
 16. să interzică orice comportament ce ar avea un asemenea efect pentru sportivi, precum şi orice comportament care ar avea ca efect defavorizarea sau supunerea la un tratament degradant sau injust a unei persone sau a unui grup de persoane.
 17. să asigure condiţiile de protecţie a muncii, de respectare a normelor igienico-sanitare şi de efectuare a controlului medical periodic şi operativ pentru toţi jucătorii;
 18. să pună la dispoziţia jucătorilor şi a staff-ului tehnic terenuri de iarbă şi sintetic, instalaţii sportive, anexele acestora şi echipamentul necesar pentru antrenament şi competitive;
 19. să-și desfăşășoare activitatea în baza unui sistem de conducere coerent, modern şi eficient, bazat pe comunicarea permanentă cu sportivii şi părinţii.
 20. să asigure condiţiile necesare pentru desfăşurarea normală a procesului de selecţie, pregătire şi participare la competiţii, precum şi pentru respectarea disciplinei
 21.  
 22. Salariații și participanții la activitatea sportivă au, în principal, următoarele drepturi:
 23. dreptul la salarizare corespunzătoare pentru munca depusă, în acord cu prevederile contractului /convenției/acordului de muncă;
 24. dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
 25. dreptul la concediu de odihnă anual;
 26. dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
 27. dreptul la demnitate în muncă;
 28. dreptul la securitate și sănătate în muncă;
 29. dreptul la control medical periodic;
 30. dreptul la informare și consultare;
 31. dreptul la formare și perfecționare profesională;
 32. dreptul la negociere colectivă și individuală;
 33. dreptul la petiție;
 34. dreptul la protecție instituțională față de măsuri, atitudini și demersuri abuzive sau injuste, inclusiv de hărțuire și/sau calomnie;
 35. Salariaților și participanților la activitatea sportivă le revin, în principal, următoarele obligații:
 36. obligația de a respecta prevederile cuprinse în Regulament de ordine interioară al SCO Jibou, în celelalte reglementări interne, în contractul de activitate sportivă, precum și în contractul individual de muncă;
 37. obligația de a îndeplini cantitativ și calitativ atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;
 38. obligația de a respecta disciplina muncii;
 39. obligația de a respecta normele și măsurile de securitate și sănătate a muncii;
 40. obligația de a da dovadă de deontologie;
 41. obligația de a fi loial clubului SCO Jibou în exercitarea atribuțiilor de serviciu și în activitățile desfășurate în afara clubului;
 42. obligația de a respecta secretul de serviciu;
 43. obligația de a da dovadă de respect și bună-credință în raporturile cu instituția și cu colegii și, implicit, de a nu recurge la atitudini și demersuri de hărțuire și/sau calomnie; în context, termenul „coleg” vizează orice membru al comunității SCO Jibou, indiferent de calificare, post ocupat sau poziție ierarhică;
 44. să-și îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios îndatoririle de serviciu și să se abțină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii clubului;
 45. să nu solicite sau să accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alții, daruri sau alte avantaje;
 46. să răspundă, potrivit legii, de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția pe care o dețin, precum și a atribuțiilor ce le sunt delegate;
 47. să se conformeze programului-de lucru al clubului;
 48. să anunțe, personal sau prin altă persoană, conducerea clubului în situația în care, din motive obiective ori din cauza îmbolnăvirii absentează de la programul de pregătire, în cursul zilei în care are loc absența, sau în cel mult 24 de ore;
 49. să aibă o atitudine demnă și corectă, respectuoasă, dând dovadă de inițiativă, creativitate, spirit constructiv, prezență de spirit, capacitate decizională operativă, diplomație;
 50. să aducă la cunoștința șefilor ierarhici orice neregulă constatată, abateri sau greutăți în muncă;
 51. să fumeze numai în spațiile special amenajate;
 52. să cunoască și să respecte politicile de securitate și protecția muncii și de prevenire și stingere a incendiilor;
 53. să nu utilizeze timpul de lucru în scopuri personale;
 54. să aducă la cunoștință superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament săvârșită de alți salariați, sau, vizitatori ai clubului;
 55. să respecte în totalitate prevederile prezentului regulament și să păstreze confidențialitatea privind conținutul acestuia;
 56. să apere bunurile clubului indiferent de localizarea acestora;
 57. să informeze superiorul ierarhic despre orice situație perturbatoare sau generatoare de prejudicii;
 58. să folosească utilajele, mașinile, instalațiile încredințate la parametrii de funcționare menționați în documentația tehnică și în condiții de deplină siguranță;
 59. să gospodărească cu grijă materiile prime, materialele, combustibilii și energia electrică, înlăturând orice neglijență în păstrarea și administrarea bunurilor material;
 60.  
 61. Atribuțiile și obligațiile directorului:
 62. asigură punerea în executare a hotărârilor Comitetului Director, ale Consiliului local și a dispozițiilor primarului;
 63. organizează și conduce activitatea clubului și răspunde de îndeplinirea obiectivelor stabilite;
 64. întocmește proiectul bugetului clubului și situațiile financiare trimestriale și anuale;
 65. întocmește proiectul de investiții, necesitatea unor dotări specifice și aprovizionarea cu materiale necesare desfășurării în bune condiții;
 66. întocmește structura organizatorică, statul de funcții și numărul de personal al clubului;
 67. întocmește proiectele, programele și planurile de activitate ale clubului și analizează periodic stadiul realizării acestora;
 68. stabileste și propune spre aprobare strategia clubului, defalcată pe ramuri de sport;
 69. stabilește, pentru fiecare antrenor, numărul de grupe de sportivi, niveluri valorice și numărul minim de sportivi legitimați cuprinși în pregătire;
 70. aprobă și semnează contractele de activitate sportivă și contractele individuale de muncă;
 71. aplică, în condițiile legii, sancțiuni disciplinare salariaților, în cazul săvârșirii de abateri disciplinare și dispune repararea prejudiciilor produse;
 72. aprobă planurile de pregătire prezentate de antrenorii clubului;
 73. analizează periodic, împreună cu antrenorii, stadiul îndeplinirii obiectivelor stabilite și rezultatele realizate de sportivii legitimați la club;
 74. urmărește pregătirea și participarea sportivilor la competițiile prevăzute în calendarul competițional intern și international al clubului, precum și organizarea competițiilor proprii și acțiunilor de selecție;
 75. asigură constituirea şi actualizarea permanentă a fondului documentar și a băncii de date ale clubului, respectiv:
 76. acte normative în vigoare privind activitatea sportivă;
 77. regulamentul de organizare și funcționare propriu;
 78. regulamentul de ordine interioară;
 79. ordinele ministrului tineretului și sportului;
 80. statutele și regulamentele federațiilor sportive la care clubul este afiliat;
 81. programele de dezvoltare pe termen mediu și scurt ale clubului;
 82. evidența sportivilor legitimați și clasificați pe ramuri de sport;
 83. rezultatele obținute de sportivi în competițiile interne și internaționale.
 84. dispune măsuri pentru promovarea spiritului de fair-play și pentru combaterea și prevenirea violenței și dopajului în activitatea clubului;
 85. asigură și răspunde de integritatea, întreținerea și funcționarea în condiții optime a bazei materiale sportive din patrimoniul clubului;
 86. prezintă informări la cererea Consiliului Local, îndeplinește și răspunde de orice altă activitate pentru buna desfașurare a activitații clubului;
 87. exercită funcția de ordonator terțiar de credite;
 88. reprezintă personal sau prin delegat, clubul în relaţiile cu organismele sportive interne și/sau internaţionale, cu celelalte instituţii publice sau private, organe jurisdicţionale, organizaţii sau agenţi economici, precum si cu persoanele fizice și juridice române și străine. Contactul cu conducătorii autorităţilor publice locale este asigurat de către directorul clubului. Reprezentanţii secţiilor pot contacta  conducătorii autorităţilor publice locale cu avizul directorului;
 89. asigură aplicarea și respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 90. În perioada absenței din instituție, atribuțiile postului de director sunt preluate de o persoană desemnată de către acesta, prin decizie, iar în situația vacantării postului, primarul numește provizoriu o persoană, conform legislalției în vigoare;
 91. Orice atribuții, cu excepția celor date potrivit reglementărilor legale sau ale prezentului Regulament;
 92. În exercitarea atribuțiilor sale, directorul emite decizii.
 93.  
 94. Obligațiile antrenorilor:
 95. antrenorii au obligaţia să depună tot efortul şi să valorifice întreaga lor capacitate profesională în interesul echipei ce o pregătesc;
 96. antrenorii trebuie să respecte cu stricteţe programele de pregătire şi antrenament ale jucătorilor, să dea dovadă de exigenţă şi intransigenţă cu jucătorii care nu se supun programului stabilit, comit abateri şi nu respectă Normele şi Regulamentele SCO Jibou.
 97. antrenorii sunt obligaţi să respecte cu stricteţe Statutul SCO Jibou, Regulamentele şi Normele acestuia, precum şi Statutul şi Regulamentele F.R.F, AJF Sălaj şi UEFA;
 98. antrenorilor le revine obligaţia de a se ocupa permanent de depistarea, selecţia, pregătirea şi promovarea tinerilor talentaţi pentru construirea, pregătirea unei echipe puternice, capabilă să realizeze obiectivele de performanţă propuse şi aprobate de organele competente ale clubului;
 99. antrenorii au obligaţia de a avea în permanenţă o comportare publică sau particulară care să nu aducă prejudicii prestigiului clubului sau conducerii acestuia;
 100. antrenorii clubului au obligaţia să se abţină de a face declaraţii publice în presă, la radio sau TV, care pot aduce prejudicii intereselor SCO Jibou;
 101. ei trebuie să dea dovadă de fair-play în relaţiile lor cu persoanele implicate în activitatea sportivă, în general, şi în cea fotbalistică, în special, şi o atitudine deferentă faţă de conducerea SCO Jibou;
 102. antrenorii clubului sunt obligaţi să prezinte periodic organelor clubului informări sau rapoarte, să răspundă la orice solicitare a acestora de a da relaţii cu privire la comportarea echipei în timpul pregătirilor sau al competiţiilor, despre disciplina fizică, psihică şi morală a jucătorilor;
 103. să aplice, imediat ce au constatat abateri din partea unor jucători sau părinţi, sancţiunile regulamentare ce le revin prin componențele atribuite în acest sens, să propună organelor clubului măsuri disciplinare împotriva jucătorilor sau părinţilor care prin atitudinea şi comportarea lor contravin Normelor de Ordine şi Disciplină stabilite;
 104. antrenorii SCO Jibou au obligaţia să întocmească din timp programele de pregătire, să solicite aprobarea lor, să le pună în aplicare şi să urmărească cu perseverenţă îndeplinirea obiectivelor de performanţă aprobate;
 105. să participe în mod obligatoriu la toate cursurile de perfecţionare şi specializare organizate de F.R.F. sau A.J.F Sălaj.
 1.  
 2. Obligațiile jucătorilor:
 3. să practice sportul de performanță pentru Club având dreptul oficial de a practica acest joc ca sportiv de performanță pe baza Licenței sportive și a Legitimației eliberate de Federația de specialitate;
 4. să participe la programul de pregătire, jocuri amicale și oficiale, cantonamente pe care conducerea tehnică le stabilește în conformitate cu calendarul competițional al federațiilor;
 5. să anunțe deîndată, antrenorul,delegatul sau directorul SCO Jibou de orice propunere,discuție sau contactarea lui,de către un reprezentant sau o terță persoană din cadrul altui club,indiferent de nivelul acestuia,care îi face o ofertă sau propunere în vederea unei colaborări viitoare cu acel club.
 6. să participe cu echipa la competițiile oficiale naționale și internaționale având ca scop îndeplinirea obiectivelor de performanță stabilite de federațiile de specialitate și respectând statutele și regulamentele federațiilor de specialitate ;
 7. să practice jocul de performanță pentru Club în scopul de a obține cât mai multe victorii în competițiile oficiale și neoficiale, naționale și internaționale. Pentru aceasta sportivii se obligă să depună tot efortul necesar pentru a juca la cel mai înalt nivel al performanței;
 8. să respecte și să îndeplinească cu conștiinciozitate și profesionalism toate atribuțiile și sarcinile specifice activității, să colaboreze în permanentă pe baze corecte și principiale cu toți ceilalți componenți ai echipei, cu membrii echipei tehnice precum și cu toți membrii administrației pentru îndeplinirea în cele mai bune condiții a obiectivelor de performanță asumate;
 9. să nu consume substanțe dopante sau asimilate acestora interzise de regulamentele sportive naționale și internaționale, respectiv federațiile de specialitate;
 10. să participe la toate jocurile, cantonamentele și antrenamentele echipei, la toate discuțiile reprezentanților clubului cu jucătorii, precum și alte acțiuni care se înscriu în cadrul planului de pregătire al echipei pentru jocuri și competiții, cu excepția perioadelor în care sportivii participă la înscrierea pentru examenele de promovare în studiile absolvite și pentru susținerea examenelor de definitivare a carierei profesionale;
 11. să se prezinte urgent în caz de îmbolnăvire sau accidentare la medicul nominalizat de club și acceptat de sportiv;
 12. să adopte o atitudine de sportivitate, fair-play față de toate persoanele implicate sau participante direct la jocuri, antrenamente, deplasări sau alte acțiuni ale clubului;
 13. să fie la dispoziția tot timpul necesar pe parcursul a șapte zile pe săptămână pentru toate activitățile specifice: antrenamente, jocuri, pregătire teoretică, ședințe de analiză, vizionări de materiale video, ședințe de forță, servirea mesei și alte acțiuni hotărâte de antrenorul principal și de conducerea;
 14. să folosească și să întrețină în bune condiții echipamentul sportiv precum și alte materiale pe care le primește în dotare, și să le utilizeze strict în ocaziile specificate de club;
 15. să respecte cu strictețe regulile privind confidențialitatea câștigurilor bănești din contract precum și să manifeste simț de răspundere și loialitate pe toata durata executării contractului;
 16. să participe la toate acțiunile structurii sportive atât sportive cât și de marketing și promovare a sponsorilor și/sau partenerilor structurii sportive;
 17. să nu parieze pe evenimentele sportive în care este implicat;
 18. fiecare sportiv este responsabil cu menținerea curățeniei pe locul său din autocar si din vestiar;
 19. după fiecare meci sau antrenament, jucătorii au obligația să-și facă curat în vestiar;
 20. sportivii au interzis să fumeze în vestiar și în autocar;
 1. REGULI PRIVIND RĂSPUNDEREA DISCIPLINARĂ
 1.  
 2. Participanților la activitatea sportivă (sportivi, antrenori, delegati, maseuri etc) le este interzis:
 3. să consume băuturi alcoolice în timpul programului de lucru sau să se prezinte la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa băuturilor alcoolice;
 4. să presteze munci contrare recomandărilor medicale;
 5. să adreseze injurii şi/sau jigniri celorlalţi membri ai comunităţii SCO Jibou, indiferent de raporturile ierarhice;
 6. să hărţuiască şi/sau să calomnieze alţi membri ai comunităţii SCO Jibou, indiferent de raporturile ierarhice;
 7. să utilizeze numele SCO Jibou, în scopuri care pot duce la prejudiciera prestigiului instituţiei;
 8. să adreseze injurii şi/sau jigniri arbitrilor, jucătorilor adverși, coechipierilor, membrilor staff-ului sau spectatorilor;
 9. să conteste deciziile arbitrilor sau să protesteze împotriva acestora;
 10. să comită orice alte fapte interzise de prevederile legale în vigoare;
 11. să negocieze sau să contacteze un alt club, fără să anunțe conducerea SCO Jibou.
 1.  
 2. Ca urmare a sesizării conducerii clubului cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare sau a constatării încălcării de către un participant la activitatea sportivă a normelor legale, Regulamentului de ordine interioară, contractului individual de muncă, ordinelor şi dispoziţiilor legale ale conducătorilor ierarhici, clubul va dispune efectuarea cercetării disciplinare prealabile, numind o persoană sau o comisie în acest sens.
 3. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio sancţiune nu poate fi dispusă înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.
 4. În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, participantul la activitatea sportivă va fi convocat în scris de persoana/comisia împuternicită de către club să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă, precizându-se obiectul, data şi locul întrevederii. Comisia îl va convoca în scris, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte.
 5. Neprezentarea la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin.3 fără un motiv obiectiv dă dreptul clubului să dispună sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.
 6. În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă cu toate probele și motivațiile pe care le consideră necesare;
 7. Salariatul are dreptul să cunoască toate actele și faptele cercetării și să solicite în apărare probele pe care le consideră necesare.
 8. Cercetarea disciplinară prealabilă impune stabilirea următoarelor aspecte:
 9. împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
 10. gradul de vinovăţie al salariatului;
 11. consecinţele abaterii disciplinare;
 12. comportarea generală în serviciu a salariatului;
 13. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta;
 14. La finalizarea cercetării disciplinare prealabile, persoana/comisia numită în acest sens va întocmi un proces verbal de constatare, care trebuie să cuprindă:indicarea subiectului abaterii disciplinare, descrierea faptei, descrierea modului în care s-a desfăşurat cercetarea disciplinară prealabilă şi ascultarea participantului la activitatea sportivă, prezentarea condiţiilor şi împrejurărilor în care fapta a fost săvârşită, prezentarea consecinţelor abaterii disciplinare, a comportării generale în serviciu a salariatului şi a eventualelor sancţiuni disciplinare suferite anterior de către participantul la activitatea sportivă, stabilirea gradului de vinovăţie, probele administrate şi propunerile persoanei/comisiei împuternicite de către club să realizeze cercetarea disciplinară prealabilă de clasare a cauzei sau de sancţionare disciplinară.
 • ABATEREA DISCIPLINARĂ ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE
 1.  
 2. Sancțiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul săvârșește o abatere disciplinară sunt:
 3. avertisment scris;
 4. reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a remunerației lunare pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. amenda pecuniară se aplică sportivului sau antrenorului care prin comportarea sportivă a determinat luarea unor sancțiuni disciplinare de către forurile de specialitate ale federațiilor sportive la care clubul este afiliat;
 6. desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă;
 7. suspendarea temporară pe o perioada de 1 – 3 etape și reducerea cu 10% a remunerației lunare pe o perioada de 1-3 luni pentru gesturi, expresii jignitoare și insultătoare la adresa adversarilor, arbitrilor, partenerilor de concurs, reprezentanților structurilor sportive, precum și pentru nerespectarea deciziilor arbitrilor, neprezentarea la cantonamente și competiții fără a-și anunța și justifica absența, purtare scandaloasă, prezentarea la antrenamente sub influența băuturilor alcoolice, atitudine necuviincioasă față de reprezentanții clubului, a federațiilor sportive naționale pe ramura de sport, prejudicierea imaginii clubului;
 8. suspendarea temporară pe o perioada de 6 luni – 1 an și amendă pentru lovirea adversarului sau a unui partener de competiție, provocarea de scandaluri pe terenul de joc sau în afara acestuia, refuzul de a face parte din reprezentativa clubului fără a avea motive temeinic justificate;
 9. suspendarea temporară pe o perioada de 2 ani pentru lovirea reprezentanților clubului, a reprezentanților federațiilor sportive naționale sau a unui arbitru în timpul jocului sau în afara acestuia;
 10. suspendarea definitivă (excluderea) din activitatea sportivă din cadrul clubului se ia de către Comitetul Director pentru abateri deosebit de grave cum ar fi: dopaj, vicierea de rezultate prin trucarea jocului, neapararea corectă a șanselor într-o competiție sportivă și a abaterilor definite de către regulamentele federațiilor sportive la care clubul este afiliat precum și regulamentelor federațiilor internaționale;
 11. Pentru aceiași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.
 12. Absența nemotivată de la locul de muncă/antrenamente/meciuri timp de 3ori constituie abatere disciplinară și se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă/activitate sportivă în condițiile legii.
 1.  
 2. Orice acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de către personalul clubului, prin care au fost încălcate îndatoririle de serviciu, normele de conduită profesională și civică prevăzute de lege, regulamentul de ordine interioară, contractul individual de muncă sau dispoziţiile legale ale directorului, constituie abatere disciplinară, se vor pune în discuţie în cadrul Comisiei de Etică a Clubului și se sancţionează conform prevederilor prezentului regulament;
 3. Constituie abatere disciplinară următoarele fapte:
 4. întârzierea sistematică în efectuarea sarcinilor;
 5. neglijența repetată în rezolvarea sarcinilor;
 6. deteriorarea intenționată a bunurilor aparținând clubului;
 7. refuzul de a face curat în propriul vestiar;
 8. desfăşurarea altor activităţi decât cele stabilite prin fișa postului în timpul orelor de program sau efectuarea de intervenţii pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal, sau care nu intră în competența de soluţionare;
 9. desfăşurarea unei activităţi personale sau private în timpul orelor de program;
 10. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuţiile de serviciu;
 11. solicitarea sau primirea de cadouri sau câștiguri bănești în scopul îndeplinirii sau neîndeplinirii atribuţiilor de serviciu, al furnizării unor informaţii sau facilitării unor servicii care să dăuneze activităţii instituţiei cât și însuşirea de venituri necuvenite din taxele de înscriere la iniţiere prin nedepunerea în casieria unităţii;
 12. manifestările care aduc atingere prestigiului și autorităţilor clubului;
 13. scoaterea de bunuri materiale aflate în patrimoniul SCO Jibou, fără forme legale, înstrăinarea acestora sau utilizarea lor în scopuri personale;
 14. sustragerea de la responsabilităţile impuse prin fişa postului cât şi ducerea în eroare prin declaraţii mincinoase a conducătorului unităţii;
 15. peste 3 absențe în decursul unei luni;
 16. refuzul de a primi și semna fișa postului;
 17. defăimarea cu rea credință a instituției, dacă astfel s-au adus prejudicii morale sau materiale;
 18. sustragerea de documente sau înstrăinarea de fișiere fără autorizație;
 19. nerespectarea interdicției de a fuma;
 20. consumul de băuturi alcolice în timpul orelor de program sau chiar în afara orelor în incinta unității, sau prezența în stare de ebrietate în incinta unității;
 21. actele de violențe fizică sau de limbaj provocate de participantul la activitatea sportivă, sau la care acesta participă;
 22. furtul sau intenția dovedită de furt al oricărui bun din patrimonial instituției;
 23. utilizarea resurselor instituției în scopul neautorizat;
 24. refuzul de a îndeplinii sarcini rezonabile și justificabile de la șefii ierarhici;
 25. orice alte fapte considerate abateri disciplinare prin prezentul regulament sau lege specială.
 26. Interzicerea şi sancţionarea hărţuirii sexuale.  Nu se tolerează în cadrul relaţiilor de serviciu manifestări de hărţuire sexuală. Sunt considerate hărţuiri sexuale, acele gesturi, manifestări, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres în cadrul instituţiei şi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scăderea productivităţii muncii şi a moralului angajaţilor. În sensul celor de mai sus, nu este permis angajaţilor şi sportivilor clubului să impună constrângeri, sau să exercite presiuni de orice altă natură în scopul obţinerii de favoruri de natură sexuală. Salariaţii, care vor fi autorii dovediţi ai unor fapte prevăzute mai sus, vor fi sancţionaţi conform prevederilor prezentului regulament.
 27. Cazurile de mai sus nu sunt exhaustive. Nu se pot enumera toate situațiile cear putea duce la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă fără luarea de măsuri prealabile. Fiecare caz trebuie analizat și investigat separat și cu imparțialitate.
 • RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ
 •  
 • Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatură cu munca lor.
 • Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.
 • Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptăţit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabileşte potrivit valorii acestora de la data plăţii.
 •  
 • Când paguba a fost produsă de mai mulţi salariaţi, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabileşte în raport cu măsura în care fiecare a contribuit la producerea ei.
 • Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabileşte proporţional cu salariul său net de la data constatării pagubei şi,atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventor.
 • Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reţine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.
 • Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăşi împreună cu celelalte reţineri pe care le-ar avea cel în cauză jumătate din salariul respectiv.
 • În cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator şi cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, reţinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituţie ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.
 • Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de procedură civilă.
 • În cazul în care acoperirea prejudiciului prin reţineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată de reţineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condiţiile Codului de procedură civilă.
 • REGULI PRIVIND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARIIȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂROR FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII
 1.  
 2. În cadrul relațiilor de muncă și în cadrul relațiilor de activitate sportivă funcționează principiul egalității de tratament față de toți salariații, respectiv față de participanții la activitatea sportivă (sportivi, antrenori, maseuri, etc).
 3. Orice discriminare directă sau indirectă față de un salariat, sportiv, antrenor sau alta persoană care contribuie la realizarea activității sportive bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice,vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenența ori activitate sindicală este interzisă.
 4. Constituie discriminare directă actele și faptele de excludere, deosebire, restricție sau preferință, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la aliniatul 2, care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării drepturilor prevăzute în legislația muncii.
 5. Constituie discriminare indirectă actele și faptele întemeiate în mod aparent pe alte criterii decât cele prevăzute la alin.2,dar care produc efectele unei discriminări directe.
 6.  
 7. Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici o discriminare.
 8. Tuturor salariaților care prestează o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egală pentru munca egala, dreptul la concedieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecție împotriva concedierilor nelegale.
 9.  
 10. Angajații au obligația să facă eforturi în vederea promovării unui climat normal de muncă în unitate, cu respectarea prevederilor legii, a contractelor colective de muncă, a Regulamentului de ordine interioară, precum și a drepturilor și intereselor tuturor salariaților.
 11. Pentru crearea și menținerea unui mediu de lucru care să încurajeze respectarea demnității fiecărei persoane, pot fi derulate proceduri de soluționare pe cale amiabilă a plângerilor individuale ale salariaților, inclusiv a celor privind cazurile de violență sau hârțuire sexuală, în completarea celor prevăzute de lege.
 1.  
 2. Maternitatea nu poate constitui un motiv de discriminare.
 3. Orice tratament mai puţin favorabil aplicat unei femei legat de sarcină sau de concediul de maternitate constituie discriminare în sensul prezentului Regulament de Ordine Interioară.
 4. Este interzis să i se solicite unei candidate, în vederea angajării, să prezinte un test de graviditate şi să semneze un angajament că nu va rămâne însarcinată sau că nu va naşte pe durata de valabilitate a contractului individual de muncă.
 • REGULI PRIVIND PROTECȚIA, IGIENA, SECURITATEA ÎN MUNCĂ, PRECUM ȘI PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR ÎN CADRUL CLUBULUI
 •  
 • Clubul are obligația să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieții și sănătății salariaților.
 • Clubul are obligația să asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă.
 • Măsurile privind securitatea și sănatatea în muncă nu creează obligaţii financiare pentru angajaţi.
 • În cadrul propriilor responsabilități, clubul va lua măsurile necesare pentru protejarea securității și sănătății salariaților inclusiv pentru activitățile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare și pregătire, precum și pentru punerea în aplicare a organizării protecției muncii și mijloacelor necesare acesteia, cu respectarea următoarelor principii generale de prevenire:
 • evitarea riscurilor;
 • evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate;
 • combaterea riscurilor la sursa;
 • adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea locurilor de munca și alegerea echipamentelor și metodelor de muncă și de producție, în vederea atenuării, cu precădere, a muncii monotone și a muncii repetitive, precum și a reducerii efectelor acestora asupra sănătății;
 • luarea în considerare a evoluției tehnicii;
 • înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;
 • planificarea prevenirii;
 • adoptarea măsurilor de protecție colectivă cu prioritate față de măsurile de protecție individuală;
 • aducerea la cunoștința salariaților, sportivilor, antrenorilor și altor persoane care contribuie la realizarea activității sportive a instrucțiunilor corespunzătoare;
 •  
 • Fiecare salariat are obligaţia să asigure aplicarea măsurilor referitoare la securitatea și sănătatea sa în muncă, precum și a celorlalţi salariaţi.
 • Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate și sănătate, personalul are următoarele obligaţii:
 • să-şi însuşească și să respecte normele și instrucţiunile de protecţia muncii și măsurile de aplicare a acestora;
 • să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu se expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională, atât persoana proprie cât și a colegilor;
 • să aducă la cunoştinţă conducătorilor orice defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;
 • să utilizeze corect echipamentele tehnice din dotarea instituţiei;
 • să nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate a echipamentelor tehnice;
 •  
 • Pentru desfăşurarea activităţii în condiţii de securitate și sănătate, conducerea are următoarele obligaţii:
 • să asigure și să controleze cunoaşterea și aplicarea de către toţi angajaţii a prevederilor legale în domeniul protecţiei muncii;
 • să asigure cercetarea și evidența accidentelor de muncă și a accidentelor uşoare suferite de personal și de sportivi;
 • să asigure materialele igienico-sanitare specifice activităţii desfăşurate;
 •  
 • În caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de muncă, fiecare salariat va informa de urgență directorul clubului.
 • Toate accidentele survenite în timpul serviciului mai ales cele cu consecinţe grave, vor fi imediat aduse la cunoştinţa conducerii.
 • Aceleaşi reguli vor fi respectate și în cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de muncă și invers.
 •  
 • Pentru a asigura securitatea la locul de muncă, salariaţii și participanții la activitatea sportivă au următoarele obligaţii:
 • salariaţii și participantii la activitatea sportivă răspund pentru respectarea normelor de igienă și de tehnica securităţii muncii;
 • fumatul este permis numai în locurile special stabilite și semnalizate corespunzător, de către serviciul administrativ, fără a fi afectată buna desfăşurare a activităţii;
 • se interzice în incinta instituţiei păstrarea, distribuirea sau vânzarea de substanţe sau medicamente al căror efect pot produce dereglări comportamentale;
 • se interzice introducerea, distribuirea sau înlesnirea introducerii băuturilor alcoolice în club;
 1. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ, PROGRAMULUI DE LUCRU ȘI ALTE DREPTURI ACORDATE SALARIAȚILOR
 1.  
 2. Conform legislației în vigoare durata timpului de muncă al fiecărui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore pe săptămână și se realizează prin săptămâna de lucru de 5 zile.Pentru cei angajați cu contract de muncă cu timp parțial,durata timpului de muncă este de 2-4 ore/zi,10-20 ore/săptămână, conform contractului de muncă. Orarul de lucru este 8:00-16:00.
 3. Repaosul săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbătă și duminică.
 4. Conducerea societății își rezervă dreptul, respectând limitele și procedurile impuse de legislația în vigoare de a modifica programul de lucru în funcție de nevoile serviciului.
 5.  
 6. Conducerea are obligația de a înființa evidența prezentei personalului la serviciu, pe baza unei condici în care salariații vor semna la prezentare și la plecare.
 7. Înainte de începerea programului de lucru, precum și la sfârșitul orelor de program, salariații sunt obligați să semneze condica de prezență.Conducătorul locului de muncă are obligația să vizeze zilnic condica de prezență, la începerea și la sfârșitul programului de lucru.
 8. Salariații care întârzie la programul de lucru stabilit, trebuie să raporteze superiorului ierarhic situația,chiar dacă este vorba de un caz de forță majoră. În afara situațiilor neprevăzute, toate absențele trebuie autorizate în prealabil de superiorul ierarhic. În cazul în care absența s-a datorat unui motiv independent de voința celui în cauza(boală, accident, etc)superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel în măsura să aprecieze, în toate cazurile, dacă este necesar să se ia masuri sau să se propună măsuri disciplinare.
 9. Conducătorul locului de muncă și managerii pe ramură sportivă răspund de organizarea și ținerea evidenței proprii privind concediile de odihnă, concediile fără plata, zilele libere plătite, învoiri de la program și alte aspecte care privesc timpul de muncă și odihna al salariaților, pe care le înaintează secretariatului.
 10.  
 11. Salariații au dreptul, în condițiile legii, la concediu de odihnă, la concedii medicale și la alte concedii.
 12. Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza programării anuale aprobate de directorul unității cu consultarea salariatului. Programarea se face până la sfârșitul anului calendaristic pentru anul următor. În cazul când programarea se face fracționat, angajatorul stabilește programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu neîntrerupt. Plecarea în concediul de odihnă se va face cu avizul șefului direct.
 13. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 21 zile lucrătoare până la 10 ani vechime. Peste 10 ani vechimeeste de 25 zile.
 14. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.
 15. Salariații au dreptul să beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesională. Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.
 16. Pentru rezolvarea unor situații personale salariații au dreptul la concedii fără plată.
 17. Concedii fără plată pot fi acordate și pentru interese personale, în cazuri excepționale, cu respectarea dispozițiilor contractului colectiv de muncă, pe durate determinate, stabilite prin acordul părților, avându-se în vedere atât interesele salariatului, cât și necesitatea asigurării funcționării serviciului respectiv. Cererea cu privire la acordarea concediului fără plata, în condițiile alin. 2 și 3, vizata de către directorul executiv va fi depusă la registratura clubului și va fi supusă aprobării conducerii instituției.
 18.  
 19. Salariul reprezintă contraprestația muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă și cuprinde salariul de bază,indemnizațiile, sporurile,precum și alte adaosuri.
 20. Salariul este confidențial, angajatorul având obligația de a lua măsurile necesare pentru asigurarea confidențialității.
 21. Salariul se plătește în bani, cel puțin o dată pe lună,la data stabilită în contractul individual de muncă/contractul de activitate sportivă.
 22. Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.
 23. Plata salariului se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariatul îndreptățit.
 • DISPOZIȚII FINALE
 1.  
 2. Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de către personalul desemnat în acest sens de catre directorul SCO Jibou.
 3. Sportivii și antrenorii pot acorda interviuri după terminarea competiției sau jocului numai dupa ieșirea de la vestiare.Nu se acordă interviuri imediat dupăîncheierea jocului, nici de către sportivi și nici de către antrenori.
 4. Prezentul Regulament are la baza prevederile legislației în vigoare.
 5. Regulamentul se completează cu prevederile legislaţiei în vigoare privind organizarea muncii, igiena și securitatea muncii, disciplina muncii și răspunderea disciplinară, civilă și penală precum și celelalte prevederi ale regulamentelor disciplinare ale federațiilor sportive pe ramură de sport la care SCO Jibou este afiliat.
 6. Regulamentul de ordine interioară va fi prelucrat cu întreg personalul și afișat la sediul unității. Acestregulament va fi adus la cunoștință sub semnătura fiecărui salariat. De asemenea, acest regulament va fi adus la cunoștință sub semnătura fiecărui sportiv, antrenor sau altei persoane care contribuie la realizarea activității sportive și care are încheiat cu un contract de activitate sportivă.
 7. Orice modificare ce intervine în conținutul Regulamentului de ordine interioară, va fi adusă de îndată la cunoștința salariaților și a participanților la activitatea sportivă. Orice salariat sau participant la activitatea sportivă interesat poate sesiza conducerea unității cu privire la dispozițiile Regulamentului de Ordine Interioară, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.
 8. Regulamentul de Ordine Interioară va putea fi modificat atunci când apar acte normative noi privitoare la organizarea și disciplina muncii, precum și ori de câte ori interesele o impun.

Director                                      Antrenor principal               Nechita Adrian Florin                                                                              Brîndușe Narcis Ghiocel                 

Personal tehnic al echipei:                                         

Delegat                 Pocol Vasile                                                                                                    

Căpitan                 Haiduc Marius

Jucători:

1.         Antal Vasile Marian

2.         Brîndușe Raul Ioan

3.         Buda Gabriel

4.         Coste Răzvan

5.         Donci Mihai

6.         Horvath Răzvan Vasile

7.         Hozan Tudor

8.         Ilieș Vasile Iancu

9.         Lazăr Vlad Radu

10.       Lazăr Călin Răzvan

11.       Modi Denis

12.       Muntean Marius

13.       Noje Doru Cristian

14.       Pădurean Alexandru Andrei

15.       Petran Ciprian

16.       Șulean Emanuel Robert

17.       Unguraș Ionuț Puiu

ANEXA 1

 1. SCO JIBOU va asigura jucătorilor în sezonul competițional 2022-2023 din Liga a-IV-a premii de joc în valoare de pana la 150 RON pentru 3 puncte obținute într-un meci oficial de campionat.
 2. Se poate acorda prima tranșă din contract, la semnatură, în cuantum de până la maxim 10.000 ron net.
 3. Premiile vor fi acordate în maxim 30 zile după desfășurarea jocului.
 4. Obiectivul echipei de seniori in Campionatul Liga a-IV-a editia 2022-2023 este clasarea pe locurile 1-5 în seria din care face parte.
 5. Jucătorii de rezervă înscriși în raportul arbitrului, care evoluează într-un joc, vor primi premiu de joc de 80% din premiul unui jucător integralist.
 6. Jucătorii de rezervă înscriși în raportul arbitrului, care nu evoluează într-un joc vor primi premiu de joc de 50% din premiul unui jucător integralist.
 7. Portarul de rezervă va primi 80% din premiul de joc a unui jucător integralist.
 8. Jucătorii care nu sunt trecuți în raportul arbitrului nu vor primi premiu de joc.
 9. SCO JIBOU va putea acorda jucătorilor și alte recompense individuale în bani sau obiecte, precum și alte avantaje materiale în condițiile în care va aprecia ca fiind total deosebită atitudinea, pregătirea și participarea unor jucători la activitatea clubului.
 10. Conducerea SCO JIBOU va putea efectua evaluarea periodică cel puțin o dată la 6 luni a activității desfășurate de jucători și va aduce la cunoștința celor în cauză concluziile evaluării.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      CONTRASEMNEAZĂ:

          ALMAȘ  IOAN                                    SECRETAR GENERAL

                                                                                        OPRIȘ MARIA