HOTĂRÂREA nr. 142 Din 31. 10. 2017

ROMĂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 142

Din 31. 10. 2017

Privind schimbarea destinatiei apartamentului nr 7 /bloculA14 str. Garoafelor nr 11

 Consiliul local al oraşului Jibou ,

 Având în vedere:

             -raportul de specialitate nr. 12.378 din 26.10.2017  al  compartimentului urbanism  administrarea domeniului public și privat  prin care se propune schimbarea  destinației  apartamentului  nr. 7 din  blocul A14 str. Garoafelor nr.11din spatiu  utilizat ca locuinta in spatiu destinat asigurării temporare a cazarii persoanelor fără adapost precum și a persoanelor aflate în dificultate;

            -adresa nr. 12325/2017a Instituției Prefectului Județului Sălaj;

            -expunerea de motive  a domnului primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 2 și 3;

            În conformitate  cu prevederile   art. 36 alin (2) lit  d,  coroborat cu art. 36 lit a, pct 2

 din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată;

            În temeiul prevederilor art. 45 alin (3)  din Legea nr. 215/2001 legea administrației publice locale ,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1   Se aprobă schimbarea  destinației apartamentului nr. 7 din  blocul A 14 str. Garoafelor nr.11din spatiu utilizat ca locuință în spațiu destinat asigurării temporare a cazării persoanelor fără adapost precum și a persoanelor aflate în dificultate.

Apartamentul face parte din domeniul privat și are o suprafață utilă de 55,17 mp .

            Art.2   Cu ducerea la îndeplinire se încredințează  domnul Primar.

            Art.3    Prezenta se comunică cu.

            -Institutia Prefectului Județului Sălaj

            -Dl. Primar

            -Compartimentul  buget, finanțe, contabilitate

            -Compartimentul social si prestatii sociale

            -Compartimentul Urbanism

            -Dosar  hotărâri/dosar de ședință

            -Mass-media

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria