HOTĂRÂREA NR. 3 din 29 ianaurie 2013

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 3

                                                Din 29 ianaurie 2013

privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local  pentru  luna februarie 2013

Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 29 ianuarie 2013,

Având în vedere HCL nr. 95/2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local;

            In temeiul art. 39(1) si 45(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1 – Se alege preşedinte de şedinţă  dl.consilier Bujor Ioan                              pentru conducerea şedinţelor din luna februarie 2013.

            Art. 2 –  Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează:

                             Viorica Buda                                                           SECRETAR ORAS,

                                                                                   Opriş Maria