HOTĂRÂREA nr 159. Din 20. 12. 2016

ROMANIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA nr 159.

                                                Din 20. 12. 2016

Privind aprobarea Strategiei  orasului Jibou privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati  publice 2016-2020

            Consiliul Local al oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 20. 12 2016,

            Având în vedere

 –  raportul nr.15.506 din 13. 12. 2016  al compartimentului  Disciplina in constructii si Protectia Mediului 

 expunerea de motive a d-lui Primar nr 15507  din 1312.2016  avizul comisiei de specialitate;

            In conformitate cu prevederile HG nr 246/2006 pentru aprobarea  Strategiei   Nationale

            In temeiul art. 36(2)lit.d,art 36 alin 6 lit a pct 14   şi art. 45(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1- Se aprobă Strategia  orasului Jibou privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati  publice 2016-2020 conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.viceprimar şi Serviciul de gospodarie comununala, Politia locala .

            Art. 3- Prezenta se comunică cu:       

  • dl.Primar
  • dl.viceprimar
  • Serviciul de gospodarie comunala
  • mijloace de publicitate
  • Instituţia Prefectului-judeţul Sălaj
  • Dosar hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           Contrasemnează:

Petrean Doru   Aurelian                                                      Secretar Oraş,

                                                                                    Opriş Maria