HOTĂRÂREA nr. 53

Din 19.04.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL  LOCAL            

HOTĂRÂREA nr. 53

Din 19.04.2022

Privind încetarea mandatului de consilier Iocal al domnului Ciure Gioni Doru prin demisie și vacantarea locului deținut de acesta

             Consiliul local al orasului JIBOU

          Avand in vedere

          – demisia domnului Ciure Gioni Doru inregistrata sub  nr.4489 din 01.04. 2022;

          – referatul de aprobare al domnului primar nr.4953/11.04. 2022  ;

          – raportul de specialitate  nr.4954/11.04. 2022 al doamnei secretar general , avizul favorabil al comisiei juridice ;

          -referatul constatator al domnului primar si al doamnei secretar general;

          Vazand prevederile art. 204 (2) lit.a), alin.(3),(6),(7),(10) si (17)  din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ , cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul prevederilor art  129(14) , art 139 (1,3)  art 196 (1) lit a din OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE :

          Art.1 Se ia act de încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie, a mandatului de consilier Iocal, al domnului consilier Ciure Gioni Doru.

Art.2 Se declară vacant locul deținut de domnul Ciure Gioni Doru,consilier local, ales pe lista de candidati ai Partidului Social Democrat – PSD, in Consiliul local al orașului Jibou.

          Art.3 Prezenta  se  duce la îndeplinire de către doamna secretar general.

          Art.4  Prezenta se comunica cu :

            -dl. Primar

            -Instituția Prefectului –județul SĂLAJ

            -Domnul Ciure Gioni Doru

            -PSD Sălaj

            -dosar de ședință

            -publicitate

      PREȘEDINTE  DE ȘEDINȚĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ

SICORA COSMIN                                        SECRETAR GENERAL, OPRIȘ MARIA