HOTĂRÂREA nr 129 din 04.10.2017

ROMÂNIA                            

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 129

Din   04.10.2017

Privind rectificarea bugetului local potrivit Hotărârii nr 123/29.09.2017 a Consiliului Județean Sălaj

Consiliul local al orașului Jibou  întrunit în ședința extraordinară ,

Având în vedere:

            -Raportul   nr. 11.257 din 02. 10. 2017  a biroului buget,finanațe contabilitate

            -Hotărârea  nr. 123/29.09.2017 a Consiliului Județean Sălaj  prin care s-a repartizat suma de 2,90 mii lei  din „Sume defalcate  din taxa pe valoare adaugată pentru drumuri”, pentru întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene , tranșa I 2017/2018;

            -expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local.

            În baza prevederilor art. 19  din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            Potrivit  prevederilor art. 36 alin (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

             În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local potrivit Hotărârii nr. 123/29.09.2017 a Consiliului Județean Sălaj  cu suma de 2,90 mii lei  din „Sume defalcate  din taxa pe valoare adaugată pentru drumuri”, pentru întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene ,

tranșa  I 2017/2018  astfel :

    VENITURI 

    11. 02.05. „Sume defalcate  din taxa pe valoare adaugată pentru drumuri”,pentru întreținerea pe timp de iarnă a drumurilor județene.                                           2.90miilei

    CHELTUIELI

CAP. 84.03.03. STRAZI        Ch. Materiale                                        2,90miilei

Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către dl Primar și biroul  Buget , finanțe contabilitate

Art.3  Prezenta se  comunică cu:

            -Dl. primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Biroul Buget , finanțe , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Județean SĂLAJ

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria