PH 5 din 30.01.2018

nr. 5 din 30.01.2018
HOTĂRÂREA NR. 5 Din 30.01.2018 Privind propunerea de atribuire în proprietate ,prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren în suprafață de 250 mp aferent casei de locuit , în baza prevederilor art. 36 din Legea nr 18/1991 ,republicată în favoarea numiților Pop Lauențiu Dan și Pop Rada Magdalena

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.  5

Din 30.01.2018

Privind propunerea de atribuire în proprietate ,prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren în suprafață de 250 mp  aferent casei de locuit , în baza prevederilor art. 36 din Legea nr 18/1991  ,republicată în favoarea numiților Pop Lauențiu Dan și Pop Rada Magdalena

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

Având în vedere :

– Expunerea de motive a domnului Primar

– Raportul nr. 400din 12.01.2018  al Biroului agricol privind propunerea de atribuire în proprietate , prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a unui teren aferent casei de locuit în baza prevederilor art. 36 din Legea nr 18/1991republicată în favoarea numiților  Pop Lauențiu Dan și Pop Rada Magdalena ;

-Cererea numitilor Pop Laurențiu Dan și Pop Rada Magdalena   de atribuire în proprietate , prin Ordinul Prefectului Județului SĂLAJ a suprafetei de 250 mp teren inscris in CF 2045 nr top 267/2/1/3/1 Jibou teren  aferent casei de locuit , in baza prevederilor art 36 din legea nr 18/1991  ,republicata .

-Adresa OCPI Salaj nr 8235/2017 inregistrat la institutia noastra la  nr 14.946/22.12. 2017 prin care se comunica ca documentatia inaintata  pentru emiterea ordinului respecta cerintele tehnice  prevazute de lege.

– avizul favorabil    al  comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local

In baza prevederilor art. 36 din legea nr 18/1991 legea fondului funciar,republicata

In temeiul art. 36(2) lit c ,art 36 ( 9)  şi art. 45(3 ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

            Art.1 Se  propune  atribuirea in proprietate prin Ordinul Prefectului judetului Salaj a terenului   in suprafata de 250 mp inscris in CF 2045 nr top 267/2/1/3/1 proprietatea Statului Roman  situat in intravilanul  orasului Jibou str.Stadionului nr 14  teren pe care numitii Pop Lauentiu Dan si Pop Rada Magdalena  detin in proprietate o casa de locuit.

Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul orasului Jibou si  Biroul agricol.

Art.3 Prezenta  hotarare poate fi atacata  la Tribunalul Salaj  in conditiile legii nr 554/2004  privind contenciosul administrativ , cu modificarile si completarile  ulterioare.

             Art 4              Prezenta se comunică cu:

Dl.Primar

Persoanele prevazute la art 1

Instituţia Prefectului judeţului Sălaj

Dosar hotărâri.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                    Contrasemnează:

            PINTEA VICTOR                                                                  SECRETAR ORAȘ

                                                                                                                      OPRIȘ MARIA