HOTĂRÂREA nr. 9 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEŢUL SLAJ

ORAŞUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  nr 9

Din 31. 01. 2017

Privind inființarea Serviciului public de Iluminat ,  a Regulamentului  și Caietului de Sarcini  și a modalitații de gestiune a serviciului

                 Consiliul local al orașului Jibou întrunit în ședința ordinară în data de 31. 01. 2017 .

                Având in vedere

                -referatul nr 444 din 16. 01. 2017  a compartimentului Disciplină în construcții  și protecția mediului privind înființarea Serviciului Public  de iluminat

                -referatul nr 446 16. 01. 2017  a compartimentului Disciplină în construcții  și protecția mediului privind  aprobarea Regulamentului  Serviciului public de iluminat si a Caietului de Sarcini 

                -referatul nr 448 16. 01. 2017  a compartimentului Disciplină în construcții  si protecția mediului privind  alegerea  modului de gestiune a serviciului de iluminat

               -expunerea de motive a  domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate nr 1 a Consiliului local.

                Văzând prevederile:

                Legii nr 230/2006  a Serviciului public  de iluminat public

                Legii nr 51/2006  a Serviciilor   comunitare de utilități,  actualizată

                Ordinului nr 86/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea Regulamentului –cadru  al Serviciului de iluminat  public

                Ordinului nr 87/2007 al Autorității Nationale de Reglementare pentru Serviciile publice de Gospodărie Comunală pentru aprobarea  Caietului  de sarcini –cadru   al Serviciului de iluminat  public .

                Potrivit prevederilor art 36 alin 2 lit d  coroborat cu art 36 alin 6 lit a  pct 14 din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale cu  modificările si completările  ulterioare ,republicată .

                În temeiul prevederilor art 45 alin 1 si 2  din legea nr 215/2001 legea administrației publice locale cu  modificările și completările  ulterioare ,republicată .

HOTĂRĂȘTE

                Art 1-Se aprobă înființarea Serviciului de Iluminat public la UAT oraș Jibou

                Art 2-Se aprobă  Regulamentul   Serviciului de Iluminat public  și a Caietului de Sarcini ,potrivit anexei, parte integrantă din prezenta .

                Art 3-Se aprobă gestiunea delegate a Serviciului de Iluminat public .

                Art 4-Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează domnul primar și compartimentul  Disciplină în construcții  și protecția mediului.

                Art 5 –  Prezenta se comunică cu

                             -Instituția Prefectului județului Sălaj

                            -Domnului  Primar

                          -Compartimentului Disciplină în construcții  și protecția Autoritatea  Națională de Reglementare pentru Serviciile publice de Gospodărie Comunală.

                            -Dosar hotărâri/publicitate

Președinte de ședință                                           Contrasemnează SECRETAR

Foltiș Radu                                                             Opriș Maria