HOTĂRÂREA NR. 108 Din 27 octombrie 2015

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 108

                                                Din 27 octombrie 2015

Privind aprobarea rectificarii bugetului la activitatea autofinantata-Spitalul orasenesc Jibou. 

Consiliul Local al Oraşului Jibou, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27 octombrie 2015,

            Având în vedere.

            In baza prevederilor art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 36(2) lit. b şi art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

                                                Hotărăşte:

            Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului la activitatea Autofinantata- Spitalul orasenesc Jibou,  conform Anexei care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

            Art. 2     Prezenta se comunică cu:

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     Contrasemnează:

              FARCAS SORIN                                                                              Secretar oraş,

                                                                                                                        Opriş Maria