HOTĂRÂREA nr. 145 din 31. 10. 2017

ROMÂNIA                              

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA  nr. 145

din  31. 10. 2017

Privind rectificarea bugetului local la Spitalul orășenesc Jibou  potrivit raportului de specialitate  nr 12.462/2017

Consiliul local al orașului Jibou,

Având în vedere:

            -Raportul   nr. 12.462 din 27.10.2017  a compartimentului buget,finanțe, contabilitate;

            -Adresa nr. 1964/20.10. 2017 a Spitalului orășenesc Jibou;

            -Expunerea de motive a domnului primar , avizul favorabil al comisiei de specialitate  nr 1 a Consiliului local.

             În baza prevederilor art. 19 din Legea nr 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

             În conformitate cu prevederile OG nr. 7/2017 privind reglementarea unor măsuri  fiscal-bugetare în domeniul sănătății;

            Potrivit  prevederilor art. 38 alin  (2) lit b, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul art. 45(1,2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

             Art.1  Se aprobă rectificarea bugetului pe anul 2017 la Spitalul orășenesc Jibou , potrivit anexei parte integrantă din prezenta ;

            Art.2  Prezenta se duce la îndeplinire de către doamna manager și directorul economic al Spitalului orășenesc;

            Art.3  Prezenta se  comunică cu:

            -Dl. primar

            -Instituția Prefectului Județului Sălaj

            -Compartimentul Buget , finanțe , contabilitate

            -Trezoreria  Jibou

            -Consiliul Județean Sălaj

            -Dosar de ședință /dosar hotărâri

            -Spitalul orășenesc Jibou

            -Publicitate /mass-media.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ

             Coman Cristina Veronica                                                             Secretar oraș

                                                                                                                      Opriș Maria