PH nr. 83 din 31.07.2018

HOTĂRÂREA nr. 83

Din   31.07. 2018

privind   acordarea unui sprijin financiar pentru buna desfășurare a Simpozionului științific aniversar „50 de ani de la înfințarea Grădinii Botanice Vasile Fati JIBOU„

    Consiliul local al orașului Jibou ,

Având în vedere:

     – raportul de  specialitate nr.8994 din 12.07.2018 al compartimentului contabilitate și solicitarea  de acordare a acestei sume :

     – Expunerea de motive nr. 9498/24.07.2018 a domnului Primar , avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local  

     – art.36 alin 9 lit din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

     În temeiul art.45( 1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi republicată,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

          Art.1  Se  aprobă alocarea sumei de 2.000 lei   Centrului de Cercetari Biologice Jibou  pentru desfașurarea  proiectului “Simpozionul Științific aniversar

„50 de ani de la înființarea Grădinii Botanice Vasile Fati JIBOU „  care va avea loc în perioada 06.09.2018-09.09.2018.

          Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează  domnul primar și doamna Opriș Dorina, Șef Serviciu contabilitate.

          Art.3   Prezenta se comunică cu

          -Dl. Primar

          -Instituția Prefectului Județul Sălaj

          -Compartiment Contabilitate

          -Dosar hotărâri/dosar de ședință

          -Centrul de Cercetari Biologice “Vasile Fati “ Jibou

          -Publicitate , mass-media

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                Contrasemnează 

  INDREIEȘ ANA CLAUDIA                                        SECRETAR ORAȘ

                                                                                    OPRIȘ MARIA