HOTĂRÂREA nr.39 Din 24.02.2022

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL                                                                                  

HOTĂRÂREA nr.39

Din 24.02.2022

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în contractul de concesiune  nr.3471 din 11.03.2016 de la SC GRAMI FINCA SRLla DOSA DANIEL VET SRL

Consiliul Local al Oraşului Jibou,

            Având în vedere:

            -Referatul de aprobare al Primarului orașului Jibou nr.  2307 din 22.02.2023 ;

           -Raportul de specialitate nr. 2308 din 22.02.2023 al Compartimentului Buget,finanțe, contabilitate;

-Prevederile art. 41 din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completărle ulterioare;

            -Art. 40 alin. (1) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții cu modificările și completările ulterioare;

            -Prevederile art.1315-1320 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completărle ulterioare;

            – Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1 și 3 ale Consiliului Local;

           Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și  completările ulterioare ;

            În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. c) și d), 129 (6) lit. a), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările și  completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

            Art. 1 Se aprobă transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în suprafață de 10.000 mp prevăzut în contractul de concesiune nr.3471 din 11.03.2016 de la SC GRAMI FINCA SRL pe societatea DOSA DANIEL VET SRL, conform prevederilor din contractul de vânzare cumpărare autentificat de notar CRECAN IOAN prin încheierea de autentificare nr.578 din 20.02.2023.

           Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului Jibou și Serviciul buget, finanțe contabilitate.

            Art. 3             Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

         -Primarul orașului Jibou

         -Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale

           -Dosar hotărâri/ Publicitate

-DOSA DANIEL VET SRL

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

      POP IULIUS EMMANUEL                       SECRETAR GENERAL DELEGAT

                                                                                      TEGLAȘ  RODICA