HOTĂRÂREA nr. 2 din 31.01.2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL  JIBOU

CONSILIUL  LOCAL                     

HOTĂRÂREA  nr 2

Din  31. 01  2017

Privind aprobarea reorganizării  rețelei școlare a unităților de învățămant în UAT oraș Jibou  pentru anul școlar  2017/2018

              Consiliul local al  orașului JIBOU întrunit în ședința ordinară în data de 31 01. 2017

            Având în vedere adresa  nr 10.296 din 15. 12. 2016 a Inspectoratului Școlar Județean Sălaj înregistrată la Primăria orașului JIBOU sub  nr 15983 din 15. 12. 2016, solicitările institutiilor de învățământ  privind rețeaua școlara în anul 2017-2018,

            Potrivit  prevederilor OMENCS nr 5777 din 22.11. 2016 pentru aprobarea Metodologiei  privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat , emiterea avizului conform  în vederea organizării rețelei unitaților de învățământ preuniversitar  pentru anul școlar 2017/2018. 

             Adresa  nr  152 din 12 .01. 2017 a Inspectoratului  Școlar Județean Sălaj privind  emiterea “Avizului Conform  “                    

              Expunerea de motive a domnului Primar, avizul favorabil al comisiei nr 2 a Consiliului local.   

             Având în vedere prevederile legii nr 1/2011 legea educației naționale cu modificările  ulterioare , legea nr 287/2009 – Codul Civil

            Văzând prevederile  art  36 alin 2 lit d ,art 36 alin 6 lit a pct 1   din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale cu  modificările ulterioare

             În  temeiul prevederilor art 45(1)    din Legea nr 215/2001 legea administrației publice locale cu  modificările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE

     Art 1 – Se aprobă reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ în UAT oraș Jibou pentru anul  școlar 2017/2018, prevăzute în anexa la prezenta  hotărâre potrivit  avizării comunicată de Inspectoratul Școlar Sălaj pentru :

            -Școala Gimnazială Lucian Blaga ,

            -Liceul Tehnologic Octavian Goga

            -Liceul Teoretic Ion Agârbiceanu

            -Grădinița Prichindel

            -Clubul Copiilor

       Art 2.  Prezenta  se comunica cu

               -Inspectoratul Școlar al Județului Sălaj

               – Instituția Prefectului Județului Sălaj

               – Domnul primar

               – Unitățile școlare din Uat oraș Jibou

               – Publicitate/ dosar de ședință

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                    Contrasemnează SECRETAR

Foltiș Radu                                                          Opriș Maria