Hotararea nr. 76 din 30 septembrie 2014

ROMÂNIA

JUDEŢUL SĂLAJ

ORAŞUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL

                                                HOTĂRÂREA NR. 76

                                                Din 30 septembrie 2014

Privind completarea bunurilor apartinand domeniului public de interes local prin cuprinderea unui teren din extravilanul orasului Jibou- portiune de drum care asigura accesul la Castelul Beldi

            Consiliul Local al Oraşului Jibou,întrunit în şedinţă ordinară în data de  30 septembrie 2014;

            Având în vedere:  expunerea de motive  a d-lui Primar privind necesitatea cuprinderii unui teren in suprafata de 2764 mp  situat in extravilanul orasului Jibou- portiune de drum care asigura accesul la Castelul Beldi; referatul nr. 3718/30.07.2014 al compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului şi administrarea domeniului public şi privat;

– Avizele  nr. 5692 si 5693 ale comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului Local.

            In baza  prevederilor:

– Legea nr. 213/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 36 alin. 2 lit. c şi ale art. 120 din Legea nr.215/2001 privind adminstraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            In temeiul art. 45 alin.1 din legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  locală, republicată, cu modificările şi completările utlerioare,

                                                Hotărăşte:

Art. 1 – Se completeaza  domeniul public al orasului Jibou,  Secţiunea Bunuri

Imobile prin cuprinderea suprafetei de 2764 mp teren-portiune drum acces la Castelul Beldi,  situat in extravilanul orasului Jibou,  conform  Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează dl.primar, d-na secretar şi biroul urbanism, amenajarea teritoriului şi administrarea domeniului public şi privat.

            Art. 3 – Prezenta se comunică cu:

                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   

Contrasemnează:

                         Prof.Neagota Victoria                          Secretar oraş:

Opris Maria