HOTĂRÂREA nr.179

Din  24.10.2023

ROMÂNIA

JUDEȚUL SĂLAJ

ORAȘUL JIBOU

CONSILIUL LOCAL             

HOTĂRÂREA nr.179

Din  24.10.2023

privind aprobarea finanțării cheltuielilor necesare asigurării mentenanței obiectivului din cadrul proiectului tip de investiții

„Construire bazin de înot didactic, str. Firizei nr.7, localitatea Jibou, județul Sălaj”

 Consiliul Local al Oraşului Jibou,   

 Având în vedere:

-Semnarea contractului aferent obiecivului de investiții „Construire bazin de înot didactic, str. Firizei nr.7, localitatea Jibou, județul Sălaj”, care se derulează prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.;

-Referatul de aprobare al domnului Primar nr. 13274 /19.10.2023;

-Raportul comun de specialitate  nr. 13274 /19.10.2023 al Serviciului buget, finanțe,contabilitate, impozite și taxe locale și al Secretarului General UAT Jibou;

-Adresa Companiei Naționale de Investiții CNI – SA nr.64.870/17.10.2023 înregistrată la UAT oraș Jibou cu nr.13218/18.10.2023;

-Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Jibou;

-HCL nr 30/24.10.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – ”Construire bazin de înot didactic” din ORAȘUL JIBOU, judeţul SĂLAJ” str. Firizei nr. 4 și HCL nr.55/08.06.2023 privind necesitatea efectuării unor modificări în titlul și în art.1 din HCL nr.30/2018;

-Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.667/11.04.2023 prin care au fost reaprobați indicatorii tehnico-economici pentru proiectul tip-bazin de înot didactic și agrement;

-O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI- SA;

Potrivit prevederilor art.16 alin.(1) și art.17 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și  completările ulterioare;

-Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  prevederillor art. 129(2) lit. d, 129 (14), art.139 (1,3) art. 196 (1)lit. a,  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1  Se aprobă asigurarea finanțării de către unitatea administrativ-teritorială Jibou, județul Sălaj, a cheltuielilor necesare asigurării întreținerii (mentenanței) anuale a obiectivului din cadrul Proiectului tip de investiții „Construire bazin de înot didactic, str. Firizei nr.7, localitatea Jibou, județul Sălaj”, cheltuieli în cuantum de 645.000 lei/an.

Art.2 Costurile de întreținere anuală a obiectivului realizat, rezultate din analiza cost-beneficiu aferentă întocmirii proiectului tip „Construire bazin de înot didactic, str. Firizei nr.7, localitatea Jibou, județul Sălaj”, revin exclusiv în sarcina beneficiarului, unitatea administrativ-teritorială Jibou, județul Sălaj, orice alte costuri suplimentare generate în asigurarea mentenanței obiectivului fiind suportate din bugetul local al unității administrativ-teritoriale beneficiare.

Art.3 Unitatea administrativ-teritorială Jibou, județul Sălaj se obligă să mențină destinația obiectivului realizat și să asigure întreținerea acestuia pe o perioadă de minimum 15 ani.

Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul orașului prin intermediul compartimentelor de specialitate.

Art.5   Prezenta se comunică cu:

-Instituția Prefectului –Județul Sălaj

            -Primarul orașului Jibou

            -Serviciul Buget ,Finante Contabilitate Impozite și taxe locale

            -Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A

            -Dosar hotărâri/ Publicitate

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               CONTRASEMNEAZĂ

                        ALMAȘ IOAN                                                SECRETAR GENERAL

                                                                                                     TEGLAȘ RODICA